Špičkový vedecký tím na FVT

Charakteristika projektu

Akreditačná komisia SR, ako poradný orgán vlády SR, zverejnila v roku 2014 prvú výzvu svojho projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“. V rámci tejto výzvy vybrala zo 77-mich návrhov 37 špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách. Medzi vybranými bol aj tím z Fakulty výrobných technológií s názvom Advanced Manufacturing Technologies Research Team (AMTRteam).

Podmienkou pre zaradenie navrhnutých tímov do tejto kategórie v rámci uvedeného projektu bolo splnenie náročných kritérií vrátane zapojenia zahraničných expertov do hodnotiaceho procesu. Predmetom hodnotenia boli tieto tri oblasti: hodnotenie publikácií a citácií vrátane významných knižných diel; druhá oblasť hodnotenia bola zameraná na medzinárodné aktivity tímu v podobe účasti členov tímu v medzinárodných grantoch, projektoch a ich členstve vo svetových vedeckých spoločnostiach; ďalším kritériom boli medzinárodné a národné patenty, realizované unikátne technické diela, nové technológie, priemyslové vzory, vyvinuté softvéry, a pod.

Členovia vybraného špičkového tímu z FVT

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
Prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc., vedúci tímu, inaugurovaný v odbore výrobné technológie, odborník v oblasti optimalizácie predvýrobných etáp, dvojnásobný finalista súťaže Global Awards for Excellence in BPM and Workflow, aktívny člen European Academy for Industrial Management.
Prof. Ing. Katarína Monková, PhD
Prof. Ing. Katarína Monková, PhD, inaugurovaná v odbore strojné inžinierstvo, pôsobiaca vo funkcii profesora v odbore výrobné technológie, vedecky orientovaná na pevnostné analýzy častí strojov vo výrobnom procese, riešiteľka mnohých medzinárodných i domácich projektov.
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., inaugurovaný v odbore výrobné technológie, odborník v oblasti obrábania so zameraním na optimalizáciu technologických kvapalín, autor viacerých monografií v odbore.
Prof. Ing. Anton Panda, PhD.
Prof. Ing. Anton Panda, PhD., odbor výrobné technológie, vedecky orientovaný na monitoring a diagnostiku výrobných procesov. Autor viacerých monografií a iných významných časopiseckých publikácií v odbore.
Prof. Ing. Jozef Jurko, PhD.
Prof. Ing. Jozef Jurko, PhD., inaugurovaný v odbore výrobné technológie, vedecky zameraný na výskum procesov rezania ťažko-obrábateľných materiálov, úspešný riešiteľ viacerých výskumných úloh pre prax a grantových projektov.
Doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.
Doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., odborník v oblasti výpočtovej inteligencie, automatického riadenia výrobných strojov a procesov ako aj mechatroniky. Nositeľ Ceny za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov.
Prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.
Prof. Ing. Sergej Hloch, PhD., inaugurovaný v odbore výrobné technológie, vedecky zameraný na výskum technológie vodného prúdu, nositeľ viacerých ocenení: Vedec roka udeleným SAV a ZSVTS, Werner von Siemens Excellence Award a ďalšie.

Vybrané publikácie členov špičkového tímu

  • Panda, A., Dyadyura, K., Valíček, J., Harničárová, M., Zajac, J., Modrák, V., ... & Pavelek, Z. (2017). Manufacturing technology of composite materials—principles of modification of polymer composite materials technology based on polytetrafluoroethylene. Materials, 10(4), 377.
  • Jurko, J., Džupon, M., Panda, A., & Zajac, J. (2012). Study influence of plastic deformation a new extra low carbon stainless steels XCr17Ni7MoTiN under the surface finish when drilling. In Advanced Materials Research (Vol. 538, pp. 1312-1315). Trans Tech Publications.
  • Monka, P., Monkova, K., Modrak, V., Hric, S., & Pastucha, P. (2019). Study of a tap failure at the internal threads machining. Engineering Failure Analysis, 100, 25-36.
  • Monka, P., Monkova, K., Balara, M., Hloch, S., Rehor, J., Andrej, A., & Somsak, M. (2016). Design and experimental study of turning tools with linear cutting edges and comparison to commercial tools. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 85(9-12), 2325-2343.
  • Hreha, P., Radvanská, A., Hloch, S., Peržel, V., Królczyk, G., & Monková, K. (2015). Determination of vibration frequency depending on abrasive mass flow rate during abrasive water jet cutting. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 77(1-4), 763-774.
  • Jurko, J., Panda, A., & Gajdos, M. (2009). Accompanying phenomena in the cutting zone machinability during turning of stainless steels. International Journal of Machining and Machinability of Materials, 5(4), 383-400.
  • Panda, A., Duplák, J., Jurko, J., & Zajac, J. (2013). Turning bearing rings and determination of selected cutting materials durability. Advanced Science Letters, 19(8), 2486-2489.
  • Modrak, V. (Ed.). (2017). Mass customized manufacturing: theoretical concepts and practical approaches. CRC Press.
  • Hloch, S., Valiček, J., Stoić, A., Kozak, D., Samardžić, I., Novak-Marcinčin, J., & Modrak, V. (2011). Rezanje mlazom vode. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu.
  • Ganovska, B., Molitoris, M., Hosovsky, A., Pitel, J., Krolczyk, J. B., Ruggierio, A., ... & Hloch, S. (2016). Design of the model for the on-line control of the AWJ technology based on neural networks.

Monitorovací a hodnotiaci rámec

Vedecké a odborné aktivity špičkového tímu pri FVT sú pravidelne (raz ročne) hodnotené Akreditačnou komisiou SR podľa indikátorov rozdelených do vyššie uvedených skupín. Priebežné hodnotenia slúžia ako podklad pre odsúhlasovanie finančnej podpory prideľovanej jednotlivým špičkovým tímom. Kolektív výskumníkov z FVT zoskupený v AMTR team plní priebežne všetky kritéria, na základe čoho je každoročne (od jeho zaradenia až doposiaľ) podporený účelovou finančnou dotáciou.