Členstvá v komisiách, vedeckých a redakčných radách

Členstvá vo významných komisiách

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Člen European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko
 • Člen Komisie výboru pre technologický rozvoj a inovácie Národnej rady SR
 • Člen komisie pre technické vedy APVV
 • Člen komisie KEGA MŠVVaŠ SR (KEGA)
prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Člen komisie MŠ SR VEGA a Slovenskej akadémie vied pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií a materiálové inžinierstvo
 • Člen odborovej komisie doktorandského študijného program Kybernetika na STU v Bratislave
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Inženýrská informatika na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíňe
 • Člen European Academy for Industrial Management (AIM)
 • Člen International Association of Engineers (IAENG)
 • Člen IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Člen komisie MŠ SR KEGA (1)
 • Člen European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko
 • Člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností – Strojárske výrobne technológie a aplikácia do praxe
 • Člen Slovenskej národnej akreditačnej služby
 • Viceprezident Slovenskej Spoločnosti pre Nedeštruktívne testovanie (SSNDT)
 • Člen Slovenskej Zvaračskej Spoločnosti
prof. Ing. Jozef Jurko, PhD.
 • Člen (Academic Exchange Information Centre) AEIC, Čína
 • Člen Polskiej Akademii Nauk (PAN), Komisja Inzynierii Powierzchni, Politechnika Poznaň, Poľsko
 • Člen Polskiej Akademii Nauk (PAN), Komisja Nauk Organizacji i Zarzadzania, Politechnika Poznaň, Poľsko
 • Člen European Society Ecology, Section: Technology Development, Gorzow Wlkp., Poľsko
 • Člen medzinárodného výboru a vice-chairman International Scientific Conference „SURFACE LAYER“ Warszawa, Poľsko
 • Člen medzinárodného výboru a vice-chairman International Scientific Conference „PUBLIC SAFETY“, Section : Production Process, Poznań, Poľsko
 • Člen medzinárodného výboru a vice-chairman International Scientific Conference „ECOLOGY OF BORDERLAND“, Section: Technology, Production, Systems, Poznań - Gorzów Wlkp., Poľsko
 • Člen DAAAM, Rakúsko
 • Člen International Association of Advanced Materials (IAAM), Švédsko
 • Člen American Society of Mechanical Engineers (ASME), USA
 • Člen American Association for Science and Technology (AASCIT), USA
 • Expert, Komisia povrchového inžinierstva, PAN v Poznani
 • Člen špičkového tímu: Advanced Manufacturing Technologies Research Team, AMTRteam, TU v Košiciach
 • Člen International Association of Advanced Materials (IAAM, Švédsko)
 • Člen medzinárodného výboru ESC (European Society Ecology), Gorzow Wlkp., Section: Technology development
 • Člen ASME (The American Society of Mechanical Engineers)
prof. Ing. Anton Panda, PhD.
 • Posudzovateľ projektov pre agentúry Ministerstva školstva SR – APVV, VEGA, KEGA
 • Externý (poradný) člen vedenia spoločnosti Kontinuita s.r.o. Prešov pre oblasť vývoja a konštrukcie ložísk (expertízna, poradenská, projekčná, konštrukčná a technologická činnosť), metodik štatistických metód
prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.
 • Člen Oborového verifikačního a hodnotícího panelu (OVHP panel) pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje - panel OVHP4 - Technické a informatické vědy (Obory: JQ - Strojní zařízení a nástroje/JR - Ostatní strojírenství) - Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky
 • Člen pracovnej skupiny pre oblasť výskumu14 - Strojárstvo Akreditačnej komisie - poradného orgánu Ministerstva školstva SR
 • Člen TEAM Society - Technique, Education, Agriculture & Management
 • Člen medzinárodnej edičnej rady časopisu registrovaného v SCOPUS: MM Science Journal, ISSN 1803-1269, Česká republika
 • Člen medzinárodnej edičnej rady časopisu registrovaného v SCOPUS: Naše more, ISSN 0469-6320, Chorvátsko
prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Členka špičkového tímu Advanced Manufacturing Technologies Research Team (AMTRteam) - schválený Akreditačnou komisiou SR v spolupráci s Ministerstvom školstva SR pre oblasť výskumu (OV) 14
 • Členka Oborových verifikačních a hodnotících panelů - pro oblast OVHP4 – Technické Informační vědy - Rada pro výzkum, vývoj a inovace – pri Úrade vlády Českej republiky
 • Členka IAENG – International Association of Engineers, Member No. 119012
 • Členka WASET - World Academy of Science, Engineering and Technology
 • Členka IACSIT – International Association of Computer Science and Information Technology (Registered No.: 53122865K), Member No.: 80344493
 • Členka SCIEI – Science and Engineering Institute, Membership No. 20140311004
 • Členka SAISE - South Asia Institute of Science and Engineering, Membership No. 20160630001
 • Členka Academic Star Publishing Company, 228 East 45th Street Ground Floor #CN00000267 New York NY 10017, USA
 • Členka The Society for Science and Education - Cedawood Avenue, Stockport, Greater Manchester, SK42BT, United Kingdom
 • Členka TEAM - Technique, Education, Agriculture & Management, Chorvátsko
 • Členka DAAAM International Danube Adria Association and Manufacturing Viedeň, Rakúsko
 • Členka odborovej rady odboru Strojírenská technologie – technologie obrábění pri FS ZČU v Plzni
 • Členka medzinárodného výboru a Steering Co-chair ICMAE (International Conferences on Mechanical and Aerospace Engineering)
 • Členka medzinárodného výboru JCCME (International Joint Conferences on Civil and Mechanical Engineering)
 • Členka medzinárodného výboru ICRMV (International Conferences on Robotics and Machine Vision)
 • Členka medzinárodného výboru NT2F (International Conferences on New Trends in Fatigue and Fracture)
 • Členka medzinárodného výboru ICPAM (International Conferences on Pure and Applied Mathematics)
prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Člen Chiang Mai University Journal of Natural of Sciences, Thajsko, (WOS, SCOPUS)
 • Člen International Journal for Quality Research, Srbsko, (WOS, SCOPUS)
 • Člen Polish Journal of Management Studies, Poľsko, (WOS, SCOPUS)
 • Člen Rady pre kvalitu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove
 • Člen odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Ekonómia a manažment Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove
 • Člen European Academy for Industrial Management (AIM)
 • Člen International Association of Engineers (IAENG)
doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD.
 • Členka TEAM Society, Chorvátsko
 • Členka European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko
 • Členka odborného poradného orgánu - Technologická agentúra Českej republiky -medzinárodná spolupráca, Česká republika
 • Členka International Association for Technological Development and Innovations (IATDI), Ukrajina
 • Členka EAI FABULOUS -International Conference on Future Access Enablers of Ubiquitous and Intelligent Infrastructures
 • ICMAE-International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering
 • EAI MMS 2022, International Conference on Management of Manufacturing Systems
 • EAI Mobility, IoT and Smart Cities-International Conference on Mobility, IoT and Smart Cities
prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
 • Člen Českej společnosti chemického inžinírstvi, Praha
 • Člen odborovej komisie doktorandského študijného programu na TF SPU Nitra
prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.
 • Predseda správnej rady: Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (idh), Slovensko
 • Člen Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), Slovensko
 • Člen Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ), Slovensko
 • Člen European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko
 • Člen spoločnosti Polski Instytut Spalania (PIS), ktorá plní funkciu pobočky medzinárodnej organizácie The Combustion Institute, Pittsburgh, od r. 2021
doc. Ing. Michal Balog, CSc.
 • Člen European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko
prof. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.
 • Členka International Association of Advanced Materials, Švédsko
 • Členka JEC CPC (Composites Promotion College), a non-profit association, Francúzsko
 • Členka European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko
doc. RNDr. Tibor Krenický, PhD.
 • Člen ESF College of Expert Reviewers (European Science Foundation, Francúzsko)
 • Člen European Alliance for Innovation (EAI, Gent, Belgicko)
 • Člen SGEM World Science Reviewers Committee - Earth & Planetary Sciences (SWS, Viedeň, Rakúsko)
 • Člen International Association of Advanced Materials (IAAM, Švédsko)
doc. Ing. Peter Oravec, CSc.
 • Člen Slovenskej chemickej spoločnosti
 • Člen American Chemical Society, Washington, DC, USA
doc. Ing. Marcel Fedák, PhD.
 • Člen Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
 • Člen European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko
prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.
 • Člen kolégia pre doktorandské štúdiu, Strojnícka fakulta, Univerzita v Slavonskom Brode
 • Člen medzinárodného vedeckého interdisciplinárneho poradného zboru pre doktorandské štúdium, Technická univerzita v Opole
Ing. Jozef Husár, PhD.
 • Člen European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko
 • Člen International Association for Technological Development and Innovation
prof. Ing. Marek Kočiško, PhD.
 • Člen European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko
 • Člen poradného výboru Researchfora , Membership ID RF20527C
doc. Ing. Darina Dupláková, PhD.
 • The Senior Member in the European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko

Členstvá vo vedeckých radách

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Člen vedeckej rady TUKE
 • Člen vedeckej rady SjF TUKE
 • Člen vedeckej rady SjF ZU Zilina
 • Člen vedeckej rady WZaKV TU Kielce (Poľsko)
prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Člen Vedeckej rady Fakulty Fakulty aplikované informatiky - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Člen vedeckej rady Fakulty Strojní, VŠB TU Ostrava (Česká republika)
prof. Ing. Ján Paško, CSc.
 • Člen vedeckej rady TF SPU Nitra
doc. Ing. Michal Balog, CSc.
 • Člen Akademickej rady Vysokej školy logistiky o.p.s. Přerov
prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Člen vedeckej rady TUKE
 • Člen vedeckej rady Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove
doc. Ing. Darina Matisková, PhD.
 • Členka vedeckej rady časopisu Manažment podnikov, MANAGEMENT OF COMPANIES ISSN :1338-4104
prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
 • Člen vedeckej rady TF SPU Nitra
prof. Ing. Sergej Hloch, PhD
 • Člen vedeckej rady Ústavu Materiálového výskumu, SAV, Košice

Členstvá v redakčných radách

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Člen redakčnej rady časopisu Journal of Cases on Information Technology (JCIT) (USA) ISSN: 1548-7717, EISSN: 1548-7725
 • Člen redakčnej rady časopisu Information and Communication Technologies for the Advanced Enterprise (Portugalsko) ISSN: 1647-1407
 • Člen redakčnej rady časopisu International Journal of E-Adoption (IJEA) (USA) ISSN: 1937-9633, EISSN: 1937-9641
 • Člen redakčnej rady časopisu International Journal for Quality Research (Srbsko) ISSN 1800 - 6450 e-ISSN 1800 - 7473 (Online)
 • Člen redakčnej rady časopisu Polish Journal of Management Studies, Published by Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, Poland.
 • Člen redakčnej rady časopisu Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, Published by University of Pardubice, Czech Republic
 • Člen redakčnej rady časopisu Gospodarka Materiałowa i Logistyka, published by the Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Warsaw, Poland
 • Člen redakčnej rady časopisu Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Published by Czestochowa University of Technology Poland
 • Člen redakčnej rady časopisu International Journal for Quality Research
 • Člen redakčnej rady časopisu Acta logistica
prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.
 • Člen redakčnej rady časopisu Mediast - Strojárstvo/Strojírenství
 • Člen redakčnej rady časopisu Advances in Science and Technology: Research Journal, Poľsko, ISSN: 2299-8624
 • Člen redakčnej rady časopisu: Technical Gazette, ISSN 1330-3651
 • Člen panelu recenzentov časopisu: Journal of Engineering Science and Technology, Malajzia, ISSN 1823-4690
 • Šéfredaktor časopisu: Journal of Manufacturing and Industrial Engineering ISSN 1335-7972 (Print), ISSN 1339-2972 (Online)
 • Člen redakčnej rady časopisu Journal of Naval Science and Engineering, Turecko, ISSN:1304-2025
 • Člen redakčnej rady časopisu Energies, Švajčiarsko
 • Člen redakčnej rady časopisu Materials, Švajčiarsko
 • Člen redakčnej rady časopisu Technical Journal, Chorvátsko, ISSN 1846-6168
prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.
 • Člen redakčnej rady „Rocznik Ochrona Srodowiska (Annual Set The Environment Protection)“, Poľsko, WoS, Scopus, ISSN 1506-218X, eISSN 2720-7501
 • Predseda redakčnej rady časopisu „Advances in Thermal Processes and Energy Transformation“, Slovensko, ISSN 2585-9102
prof. Ing. Ján Paško, CSc.
 • Člen redakčnej rady časopisu The Scientific Journal for Agricultural Engineering, The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra, ISSN 1338-5267
doc. RNDr. Tibor Krenický, PhD.
 • Člen redakčnej rady časopisu Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662- 7482
 • Člen redakčnej rady časopisu Applied Mechanics and Materials Annals of FEH – Journal of Engineering ISSN 1584 2665
 • Člen redakčnej rady časopisu Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering, ISSN - 2067 3809
 • Člen redakčnej rady časopisu (WoS): Management Systems in Production Engineering, ISSN 2450-5781 (De Gruyter, Poľsko)
 • Člen redakčnej rady časopisu (WoS): MM Science Journal, ISSN 1803-1269 (MM Publishing, ČR)
 • Člen redakčnej rady a výkonný redaktor časopisu: Advances in Thermal Processes and Energy Transformation, ISSN 2585-9102 (Energetická konzultačná agentúra, SR)
 • Člen redakčnej rady časopisu: Annals of FEH - Journal of Engineering, ISSN 1584 - 2665 (University Politehnica Timisoara, Rumunsko)
 • Člen redakčnej rady časopisu: Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336 (Scientific.Net, Švajčiarsko)
PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.
 • Členka redakčnej rady časopisu Studia-spoleczne, Poľsko, ISSN 2081-0008
 • Členka redakčnej rady časopisu Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Poľsko, ISSN 2081-1586
 • Členka redakčnej rady časopisu Nauka Gospodarka Społeczeństwo, Poľsko, ISSN 2082-6117
 • Členka redakčnej rady časopisu Studia Prawnicze i Administracyjne, Poľsko, ISSN 2081-8025
prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc.
 • Člen redakčnej rady časopisu Interdisciplinarity in Theory and Practice, Rumunsko, ISSN 2344-2409, ISSN-L 2344-2409
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Člen redakčnej rady časopisu Journal of Engineering Sciences J.E.S., Ukrajina, ISSN 2312-2498
prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Člen redakčnej rady časopisu Journal of Engineering Sciences J.E.S., Ukrajina, ISSN 2312-2498
 • Člen redakčnej rady časopisu Processes, EISSN 2227-9717, Published by MDPI AG
 • Člen redakčnej rady časopisuv Journal of Autonomous Intelligence, Frontier Scientific Publishing, Singapur
 • Člen redakčnej rady časopisu Processes, MDPI, Švajčiarsko
 • EUREKA: Physics and Engineering, Estónsko
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Člen redakčnej rady časopisu Journal of Engineering Sciences J.E.S., Ukrajina, ISSN 2312-2498
prof. Ing. Anton Panda, PhD.
 • Člen redakčnej rady a editor časopisu Studia i Materialy, Poľsko, ISSN 0860- 7761
 • Člen redakčnej rady a editor časopisu Studia i Materialy, Poľsko, ISSN 0860- 7761
 • Editor časopisu Key Engineering Materials, Švajčiarsko, ISSN 1013-9826
 • Člen redakčnej rady časopisu Journal of Engineering and Technology, ISSN 1338-2330
 • Chairman of the Editorial Board of the book series: „Monitoring and Analysis of Manufacturing Processes in Automotive Production“, indexed in WoS, indexed in Scopus, Nemecko , e-ISSN 2629-3161
 • Člen redakčnej rady časopisu Internet Journal of Engineering and Technology for Young Scientists, ISSN 1338-2365
RNDr. Iveta Pandová, PhD.
 • Členka redakčnej rady časopisu Studia i Materialy, Poľsko, ISSN 0860-7761
prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Členka redakčnej rady časopisu American Journal of Educational Research, ISSN 2327- 6126, USA
 • Členka redakčnej rady časopisu Journal of Modern Education Review, ISSN 2155-7993, USA
 • Členka redakčnej rady časopisu Acta Tecnología, ISSN 2453-675X
 • Členka redakčnej rady časopisu Asian Journal of Physical Sciences, ISSN 2456-7779
 • Členka redakčnej rady časopisu International Journal of Innovative and Information Manufacturing Technologies, ISSN 2311-6765, Ukrajina
prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.
 • Člen medzinárodnej edičnej rady časopisu indexovaného v SCOPUS databáze - Naše more, Chorvátsko, ISSN 0469-6320
 • Člen medzinárodnej edičnej rady časopisu indexovaného v SCOPUS databáze MM Science Journal, Česká republika, ISSN 1803-1269
 • Člen redakčnej rady časopisu - Journal of Engineering and Technology ISSN 1338-2330
 • Člen redakčnej rady časopisu - Journal of Engineering and Technology for Young Scientists, ISSN 1338-2365
doc. Ing. Michal Balog, CSc.
 • Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Studia i materiály, IBEN Gorzow Wlkp., Poľsko
 • Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Acta logistika, ISSN 1339- 5629, Slovensko
 • Šéf redakčnej rady vedeckého časopisu Acta tecnología, ISSN 2453- 675x, Slovensko
prof. Ing. Jozef Jurko, PhD.
 • Člen redakčnej rady vedeckého časopisu Studia i materiály, IBEN Gorzow Wlkp., Poľsko
 • Člen Medzinárodného vedeckého sympózia pod garanciou IEEE : International Conference on Advanced Engineering Materials and Technology
 • Člen redakčnej rady a recenzent vedecko-technického časopisu Obróbka Metalu, Publisher: AWART Innowroclaw, UTP Bydgoszcz, Poľsko
 • Člen redakčnej rady vedeckého-technického časopisu OMD- Obrabotka Materialov Davleniem, STANKIN Moskva, Rusko
 • Člen medzinárodného výboru, recenzent a vice-chairman International Scientific Conference „PUBLIC SAFETY“ Poznaň
 • Člen medzinárodného výboru, recenzent, International Scientific Conference ENGINEERING TECHNOLOGY MANUFACTURING – ETM, Poznaň
 • Člen medzinárodného výboru, International Scientific Conference: Bezpeczenstwo systemu czlowiek-objekt techniczny-otoczenie, Politechika Czestochowska
 • Člen medzinárodného výboru, International Scientific Conference ITI (Inžiniring Technologija Izgotovlenie, Poznaň
 • Člen medzinárodného výboru, recenzent a vice-chairman International Scientific Conference „Ecology of Borderland“, Poznaň
 • Člen medzinárodného vedeckého výboru konferencie, EM Bydgosć
 • Člen vedeckého výboru časopisu International Scientific Journal – Acta Tecnologia, FBERG, Košice, ISSN 2453-675X
 • Člen redakčnej rady časopisu: KŠP-OMD (Kuznečno štampovyje proizvodstvo-obrabotka materialov davleniem), Obrobka metalu, Moscow State Technological University, Moskva, ISSN 0234-8241
 • Člen - recenzent článkov v časopise, CC, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer, ISSN 0268-3768
 • Člen - recenzent článkov v časopise, Manufacturing Technology–UJEP, ISSN 1213-2489
 • Member of the Scientific Committee, Journal of Engineering. Energy and Informatics. Member of Editorial Board Panstwowa Wyzsza Szkola Zavodova v Nowym Saczu. Instytut Technologiczny
 • International Conference ISPEM 2023, Member of the Scientific committee
 • Reviewer in journals MDPI (2021) : Journal of Manufacturing and Materials Processing, Journal of Composites Science, Metals. Materials, Machines
doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD.
 • Šéfredaktorka a členka redakčnej rady časopisu Future Internet, ISSN 2032- 9377
 • Členka redakčnej rady časopisu SAR Journal (Science and Research Journal), ISSN 2619-9955
 • Členka redakčnej rady časopisu Acta Tecnología, ISSN 2453-675X
 • Guest Editorka v časopise Mobile Networks and Applications, Švajčiarsko, ISSN 1383-469X, IF 3,077
 • Guest Editorka v impaktovanom časopise Wireless Networks, Švajčiarsko, ISSN 1022-0038, IF 2,701
 • Členka redakčnej rady časopisu Acta Logistica, Slovenská republika, ISSN 1339-5629
 • Členka redakčnej rady časopisu Strojárstvo/Strojírenství, Slovenská republika, ISSN 1335 – 2938
doc. Ing. Darina Dupláková, PhD.
 • Členka redakčnej rady časopisu SAR Journal (Science and Research Journal), ISSN 2619-9955
 • Členka rady časopisu TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Srbsko, ISSN 2217-8309
 • Členka redakčnej rady časopisu STED Journal – Journal of Social and Technological Development, Bosna a Herzegovina, ISSN 2637-2614
 • Členka redakčnej rady časopisu Journal of Smart Systems and Stable Energy, ISSN 2958-0293
Ing. Jozef Husár, PhD.
 • Člen redakčnej rady - Journal of Engineering Sciences - ISSN 2312-2498 – 2021
 • Člen redakčnej rady - Assembly Techniques and Technologies - e-ISSN 2450-8217 - 2021
doc. PaedDr. Alena Vagaská, PhD.
 • Členka redakčnej rady časopisu Ratio Mathematica Journal of Mathematics, Statistics, and Applications. Publisher, ISSN 2282-8214
prof. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.
 • Členka redakčnej rady zahraničného karentovaného časopisu Advances in Mechanical Engineering (AIME), Q3, IF 1,623, SAGE Publications Inc., USA
 • Členka Reviewer Board zahraničného karentovaného časopisu Materials, Q1, IF 3,748, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Switzerland
doc. Ing. Peter Oravec, CSc.
 • Executive editor v redakčnej rade časopisu Advances in Thermal Processes and Energy Transformation , Slovensko, ISSN 2585-9102
doc. Ing. Marcel Fedák, PhD.
 • Člen redakčnej rady časopisu Advances in Thermal Processes and Energy Transformation, Slovensko, ISSN 2585-9102
prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
 • Člen redakčnej rady časopisu Management Systems in Production Engineering, ISSN 2299-0461, registrovaný v databáze WoS.
doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.
 • Člen redakčnej rady časopisu Computational Intelligence and Neuroscience
 • Člen redakčnej rady časopisu International Journal of Intelligent Systems
 • Člen redakčnej rady časopisu Frontiers in Robotics and AI