CEEPUS logo CEEPUS

CEEPUS je výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdiá. V súčasnosti sa ho aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Od akademického roku 2009/2010 je do programu zapojená aj Univerzita v Prištine v Kosove, od akademického roku 2011/2012 do programu pristúpilo aj Moldavsko. Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá sa začal realizovať na základe Dohody o programe CEEPUS, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 1994. Slovensko patrí k zakladajúcim členom programu. Členské krajiny programu 25. marca 2010 podpísali novú dohodu o pokračovaní programu CEEPUS III, ktorá vstúpila do platnosti 1.mája 2011 na ďalšie programovacie obdobie 7 rokov.

CEEPUS logo Erasmus+

Európsky parlament schválil nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu pod názvom Erasmus+, ktorý sa realizuje v rokoch 2014-2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Program Erasmus+ vychádza z výsledkov vyše dvadsaťpäťročnej tradície európskych programov v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré mali vnútroeurópsky rozmer, a tiež rozmer medzinárodnej spolupráce. Erasmus+ je výsledkom začlenenia týchto európskych programov, ktoré realizovala Komisia v období rokov 2007 až 2013: program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program Mládež v akcii, program Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, programy spolupráce s industrializovanými krajinami v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Cieľom programu Erasmus+ je ísť nad rámec týchto programov prostredníctvom podpory synergií a výmeny skúseností medzi jednotlivými oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, odstránením umelých prekážok, ktoré existujú medzi jednotlivými akciami a projektovými formátmi, podporou nových nápadov, získaním nových subjektov zo sféry práce a občianskej spoločnosti a podporou nových foriem spolupráce. Erasmus+ sa má stať účinnejším nástrojom na riešenie skutočných potrieb z hľadiska rozvoja ľudského a sociálneho kapitálu v Európe i mimo nej.

Informačný deň ERASMUS+ zabezpečuje Technická univerzita v Košiciach, deň a miesto konania nájdete na univerzitnej stránke TUKE.

CEEPUS logo NŠP

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorandské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

Zahraničné mobility pre študentov

saia logo

Súčasné vysokoškolské štúdium ponúka rozličné možnosti študijných štipendijných pobytov na Univerzitách a vysokých školách celého sveta. Jednotlivé mobilitné programy sú ponúkané v rámci rôznych medzinárodných a národných kancelárií a agentúr. Dĺžka mobility študenta podlieha podmienkam medzinárodného programu alebo štipendijnej schémy a trvá maximálne jeden akademický rok. Podrobnejšie informácie o všetkých možnostiach mobilít na zahraničné univerzity nájdete na http://www.saia.sk/sk/

Študenti majú možnosť študovať na zahraničnej univerzite v rámci programov uverejnených na stránke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu - SAAIC.

V prípade otázok ohľadom zahraničných mobilít pre študentov ma neváhajte kontaktovať. Som tu pre vás!
Ing. Lucia Vojteková, tútorka

Ing. Lucia Vojteková

Odborná referentka

 • lucia.vojtekova@tuke.sk
 • +421 55 602 6391
 • Bayerova 1, č. dv. 102
SPICE

Program SPICE

Študenti FVT TUKE majú možnosť zapojiť sa do projektu SPICE (Student Programme of Integrated Company Education). Je to spoločný projekt Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky a národného rozvojového projektu AZU.sk. SPICE je národný projekt Slovenskej republiky, ktorý spája priemyselné spoločnosti a študentov technických vysokých škôl, s cieľom umožniť študentom absolvovať najmenej trojmesačnú prax spojenú s vypracovaním záverečnej práce v podniku. Projekt je podporený pokrokovými, technicky zameranými fakultami partnerských vysokých škôl. Študenti prvého a druhého ročníka inžinierskeho štúdia na vysokej škole s technickým zameraním majú možnosť zapojiť sa do projektu Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky SPICE. Môžu tak otestovať svoje vedomosti a zručnosti v praxi a súčasne vypracovať kvalitnú diplomovú prácu.

SPICE – ako sa zapojiť?

 • Firma pripraví ponuku pre študentov: stáže a/alebo vypracovanie záverečných prác.
 • Ponuku zverejníme na web stránkach fakulty a fb fakulty.
 • Študenti, ktorí budú mať záujem zapojiť sa do programu, môžu kontaktovať zástupcov firmy.
 • Pracovné podmienky pôsobenia študentov vo firme rieši študent so zástupcom firmy bez účasti fakulty.
 • Firma si vyberie uchádzačov a osloví ich s ponukou praxe.
 • Po dohode s firmou fakulta schváli tému a pridelí jej školiteľa.
 • Následne firma a fakulty podpisujú zmluvu o pôsobení študenta vo firme na období 1 semestra (obvykle ZS pre 2. ročník Ing.).
 • Po ukončení stáže firma hodnotí študenta formou hodnotiaceho hárku (poskytuje študijné oddelenie FVT).
V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať. Som tu pre vás!
Ing. Lucia Vojteková, tútorka

Ing. Lucia Vojteková

Odborná referentka

 • lucia.vojtekova@tuke.sk
 • +421 55 602 6391
 • Bayerova 1, č. dv. 102