Ústavy a katedry

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove prešla za 30 rokov svojej existencie mnohými zmenami. Za toto obdobie posilnila svoje postavenie vo vysokoškolskom priestore Slovenskej republiky. V súčasnosti predstavuje vysoko kvalitnú a stabilnú fakultu najväčšej univerzity východoslovenského regiónu – Technickej univerzity v Košiciach. Hlavne v poslednom desaťročí sa fakulta vypracovala na popredné miesta v rôznych štatistických hodnoteniach z pohľadu vedy, výskumu ako aj samotného vzdelávania. Systém vyučovania prešiel komplexnými zmenami. V súčasnosti sa orientuje na pútavú výučbu prepojenú s praxou. Fakultu tvoria 3 ústavy a 6 katedier.

Ústav progresívnych technológií

Ústav v oblasti výskumu sa orientuje na dva základne smery. Prvým smerom je oblasť moderných technológií (vodný prúd, laser, aditívne technológie) pre výrobu komponentov pre automobilový priemysel a hromadné výroby vrátane ich testovania najmä nedeštrukčnými metódami. Ďalším smerom je oblasť výskumu kompozitných materiálov od ich modelovania cez tvorbu aditívnymi technológiami až po ich testovanie. V oblasti vzdelávania ústav zabezpečuje výučbu konštrukčne a technologicky orientovaných predmetov s využitím počítačovej podpory výroby. Garantuje dva študijné programy vo všetkých troch stupňoch štúdia.

prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.

prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.

Riaditeľ ústavu

 • sergej.hloch@tuke.sk
 • 00421 55 602 6359
 • Štúrova 31 , č. dv. 55

Ing. Lucia Vojteková

Sekretariát

 • lucia.vojtekova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6462
 • Štúrova 31 , č. dv. 54

Katedra automobilových a výrobných technológií

Katedra automobilových a výrobných technológií patrí medzi zakladajúce a najväčšie katedry Fakulty výrobných technológií. Bola založená v roku 1992. Dovtedy fungovala pod názvom Katedra výrobných technológií. Súčasná katedra prešla viacerými zmenami a garantuje študijný program „Technológie automobilovej výroby“. Jedným z hlavných dôvodov zmeny názvu katedry (rok 2017) bola práve jej dôslednejšia orientácia na sektor automobilového priemyslu, na ktorý smeruje aj proces vzdelávania našich poslucháčov. Zabezpečuje akreditované vysokoškolské vyučovanie v bakalárskom a inžinierskom stupni vzdelávania, v doktorandskom stupni v študijnom programe „Výrobné technológie“.

Katedra počítačovej podpory výrobných technológií

Katedra je zameraná predovšetkým na komplexné riešenie zvládania počítačovej techniky a taktiež kladie dôraz na problematiku CA systémov a CA technológií používaných pri príprave a riadení výroby so schopnosťou jej dotvárania, úprav a tvorbu špecializovaných aplikácií a nadstavieb. Katedra sa snaží o paralelnosť procesov v dnešnom strojárskom priemysle, o zjednodušenie a zrýchlenie jednotlivých postupov, kde pre úspešný vývoj produktov aktívne využíva prepájanie metodiky konštruovania s nástrojmi reverzného inžinierstva. V rámci svojej činnosti sa katedra venuje popri edukačnej činnosti aj vedeckému výskumu zameranému na podporu všetkých fáz produkcie so širokým spektrom ako hardvérových tak aj softvérových prvkov. Vhodné výskumné a vzdelávacie prostredie je vytvorené kombináciou IT prostriedkov a personálu, ktorého zloženie spája skúsený pohľad starších členov s agilitou mladých pracovníkov a doktorandov.

Ústav výrobnej a procesnej techniky

Vedecko-výskumná činnosť ústavu je zameraná na teoretické a praktické riešenie úloh základného a aplikačne orientovaného výskumu riadenia využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie, riadenia tepelných procesov a optimalizácie spaľovania palív v stacionárnych zariadeniach na výrobu tepla. Taktiež výskumom hybridných kompozitných štruktúr materiálov v kontexte ich aplikácie sa orientuje na zvýšenie úžitkových vlastností ozubených a remeňových prevodov. Výučba je orientovaná na získavanie vedomostí a praktických zručností SMART riešení v procesoch tepelnej energetiky predovšetkým na báze obnoviteľných zdrojov energií a na konštrukciu strojných zariadení a prevádzku technických zariadení, meranie, vyhodnocovanie prevádzkových stavov, na spoľahlivosť, kvalitu, diagnostiku, údržbu a servis technických zariadení. Štúdium je vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Procesná technika“.

prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

Riaditeľ ústavu

 • juraj.ruzbarsky@tuke.sk
 • 00421 55 602 6458
 • Štúrova 31 , č. dv. 91

Slavka Homová

Sekretariát

 • slavka.homova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6459
 • Štúrova 31 , č. dv. 95

Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov

Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov je orientovaná na výučbu základných a aplikovaných inžinierskych znalostí a zručností. Vedecko výskumná činnosť je sústredená na výskum mechatronických systémov výrobných strojov a zariadení, rozmerovú a pevnostnú optimalizáciu statických, kinematických a dynamických charakteristík mechanizmov, výskum v oblasti zaťažovania remeňových prevodov a výskum metód monitoringu a diagnostiky technických zariadení. V rámci spolupráce s podnikmi a inštitúciami katedra zabezpečuje realizáciu konštrukčných prác pre zákazníkov z rôznych technických a priemyselných oblastí.

Katedra procesnej techniky

Katedra zabezpečuje výuku predmetov, ktoré sú z oblasti mechaniky tepla a tekutín, tepelných a energetických procesov, obnoviteľných zdrojov energií a procesnej techniky. Profesijným zameraním garantuje študijný program obnoviteľné zdroje energie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. Vo výskumnej oblasti sa zameriava na realizáciu projektov viacvalentných systémov na báze obnoviteľných zdrojov energií, ktoré sú pokračovaním realizácie projektu VUKONZE ITMS: 26220220064. Uskutočňovanie aplikovaného výskumu je zamerané na projekty znižovania energetickej náročnosti budov a technológií.

Ústav riadenia výroby

Hlavným cieľom ústavu je podpora fakulty v oblasti implementácie konceptu Priemysel 4.0 v jej smerovaní ako významnej inštitúcie rozvíjajúcej inovačné koncepcie Factory of Future. Výskumná činnosť ústavu je zameraná najmä na modelovanie, simuláciu, riadenie a optimalizáciu výrobných procesov a ich súčastí aj s využitím techník výpočtovej inteligencie. V oblasti vzdelávania ústav zabezpečuje výučbu manažérskych, informatických, kybernetických a prírodovedných disciplín vo všetkých troch stupňoch štúdia.

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

Riaditeľ ústavu

 • vladimir.modrak@tuke.sk
 • 00421 55 602 6449
 • Bayerova 1, č. dv. 210

Ing. Anna Jakubcová

Sekretariát

 • anna.jakubcova@tuke.sk
 • 00421 55 602 6443
 • Bayerova 1 , č. dv. 120

Katedra prírodných a humanitných vied

Katedra prírodných a humanitných vied sa v pedagogickej činnosti špecializuje na výučbu predmetov prírodovedného základu (matematika, fyzika), svetových jazykov (anglický, nemecký, ruský), spoločenských vied (etika, psychológia, filozofia) a predmetu športová aktivita vo všetkých študijných programoch a stupňoch štúdia. Vedecko-výskumné zameranie katedry podporuje pedagogickú orientáciu katedry s dôrazom na matematické modelovanie, štatistické metódy, teóriu vyučovania matematiky, materiálový výskum v oblasti magneticky mäkkých materiálov, aplikáciu a implementáciu e-learningu vo výučbe cudzích jazykov a spoločenské vedy.

Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky

Hlavným poslaním katedry je poskytovať kvalitné vzdelávanie v študijných programoch „Priemyselný manažment“, „Smart technológie v priemysle“, „Inteligentné technológie v priemysle“. Katedra pripravuje komplexných odborníkov v oblasti operatívneho a dispečerského riadenia, plánovačov, manažérov, kvalitárov a podobne. Odborné zameranie je založené na osvojení si princípov manažmentu v kooperácií so znalosťami z oblasti výroby, výrobných technológií, informatizácie, ekonomiky, logistiky výroby a distribúcie, simulácie a modelovania i marketingu.