Inžinierske štúdium

Inžinierske študijné programy sa zameriavajú na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania. Uskutočňuju sa v študijnom odbore Strojárstvo. Absolventi inžinierskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Inteligentné technológie v priemysle

Absolvent študijného programu Inteligentné technológie v priemysle je schopný integrovať metódy a techniky digitalizácie procesov vo všetkých odvetviach výroby a podnikania v súlade s princípmi štvrtej priemyselnej revolúcie (koncept Priemysel 4.0). Zo získaných znalostí absolvent ovláda problematiku projektovania inteligentných výrobných systémov, optimalizácie ich prevádzky, má znalosti o pokročilých a nekonvenčných výrobných technológiách a materiáloch, získavania a spracovania dát, digitalizácií, kontrole a riadení výrobných procesov. Absolvent priemyselného inžinierstva bude schopný organizovať a riadiť projekty podnikových zmien, integrovať ľudí, technológie, zariadenia a procesy, informácie, materiály a energie počas celého životného cyklu výrobku aj s ohľadom na ekologické a enviromentálne aspekty tak, aby vznikol komplexný systém schopný absorbovať prvky umelej inteligencie do svojej prevádzkovej činnosti a ďalšieho rozvoja v súlade so súčasnými aj budúcimi požiadavkami spoločnosti.

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.

Absolventi študijného programu počítačová podpora výrobných technológií sú počas štúdia pripravovaní vykonávať vedúce povolania orientované na prácu s CA softvérmi. Absolventi sú schopní komplexne riešiť technologickú a organizačnú problematiku pri návrhu a inovácii výrobných procesov a systémov, komplexne ovládajú problematiku CA systémov a CA technológií používaných pri príprave a riadení výroby aj so schopnosťou ich dotvárania, úprav pre špeciálne požiadavky a tvorbu špecializovaných aplikácií a nadstavieb. Sú schopní viesť tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov, projektovať výrobné celky s využitím počítačovej podpory.

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.

Absolventi študijného programu technológie automobilovej výroby sú počas štúdia pripravovaní vykonávať vedúce a riadiace pozície v spoločnostiach, ktoré sú partnermi, dodávateľmi, alebo priamo výrobcami automobilov. Absolventi majú potrebné znalosti a schopnosti so zameraním na problematiku a pravidlá realizácie komponentov v automobilovom priemysle. Absolventi sú vzdelávaní v zmysle INDUSTRY 4.0. Náplňou študijného programu sú najmä vedomosti z hlavných technologických operácií v automobilovom a príbuznom priemysle, ako aj zo stavby a prevádzky výrobnej techniky, jej montáže, oživovanie, programovanie a zoraďovanie, realizácie meraní, diagnostikou a servisom.

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.

Absolventi študijného programu priemyselný manažment sú schopní samostatne riešiť problémy týkajúce sa riadenia podnikov na najvyššej riadiacej úrovni. Zo získaných teoretických vedomosti ovládajú problematiku z oblasti projektovania, výrobných systémov a procesov, ekonomiky, logistiky, kvality produkcie a bezpečnosti, právnych a spoločensko-etických predmetov.

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.

Absolventi študijného programu obnoviteľné zdroje energie sú počas štúdia pripravovaní vykonávať vedúce a riadiace pozície v spoločnostiach zameraných na návrh, optimalizáciu a realizáciu obnoviteľných zdrojov energie. Absolventi poznajú zariadenia obnoviteľných zdrojov energií, vedia ich navrhovať a projektovať vrátane ich realizácie. Na základe širokých poznatkov o jednotlivých procesoch a ich súvislostiach sa môžu zúčastňovať aj na výskumných projektoch z oblasti realizácie kombinácií obnoviteľných zdrojov energií s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Majú poznatky o modelovaní, matematickom opise, poznajú metódy merania veličín. Ovládajú riadenie obnoviteľných zdrojov energií modernými prostriedkami.

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.