Bakalárske štúdium

Bakalárske študijné programy sa zameriavajú na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Uskutočňuju sa v študijnom odbore Strojárstvo. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Smart technológie v priemysle

Absolvent študijného programu Smart technológie v priemysle je schopný aplikovať metódy a techniky digitalizácie procesov vo všetkých odvetviach výroby a podnikania v súlade s princípmi štvrtej priemyselnej revolúcie (koncept Priemysel 4.0). Zo získaných všeobecných znalostí absolvent ovláda problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, má znalosti o výrobných technológiách, materiáloch, výrobných strojoch, získavania a spracovania dát, digitalizácií, kontrole a riadení výrobných procesov. Absolvent študijného programu je pripravený samostatne aplikovať digitálne technológie pre pracovné prostredie, sledovanie ekológie, ochrany životného prostredia s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.

Absolventi študijného programu počítačová podpora výrobných technológií sú počas štúdia pripravovaní vykonávať povolania orientované na prácu s CA softvérmi, ako napríklad konštruktér, CAM programátor, pracovník 3D kontroly. Sú schopní samostatne vytvárať technickú dokumentáciu a konštruovať, vykonávať počítačové analýzy a simulácie výrobných procesov, vytvárať programy pre CNC stroje.

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.

Absolventi študijného programu technológie automobilovej výroby sú počas štúdia pripravovaní vykonávať povolania, ktoré sú dopytované a žiadané najmä automobilkami, ktoré sú etablované na Slovensku a v Českej republike. Absolventi počas štúdia získavajú potrebné znalosti z oblasti technických materiálov, ktoré sa používajú v automobiloch, z oblasti technológii, ktoré sú aplikované pri výrobe automobilov a taktiež kontroly komponentov a finálnych podzostáv a zostáv, z ktorých sa skladá automobil.

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.

Absolventi študijného programu priemyselný manažment sú počas štúdia pripravovaní vykonávať povolania orientované na samostatné riadenie výrobného podniku vo všetkých priemyselných odvetviach. Ovládajú problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie i technickej prípravy výroby. Dokážu zabezpečovať chod výrobno- technologických systémov a zlepšovať ich prevádzkové parametre. Získavajú vedomosti o najmodernejších metódach riadenia, preto vedia flexibilne reagovať na zmeny v ekonomike a na trhu.

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.

Absolventi študijného programu obnoviteľné zdroje energie sú počas štúdia pripravovaní vykonávať povolania orientované na analýzu procesov, ktoré prebiehajú v procesnej technike z rôznych oblastí priemyselnej a potravinárskej výroby. Sú schopní ovládať procesnú techniku, riadiť ju a manažovať v nej výrobu. Uplatniteľnosť absolventa je širokospektrálna, napríklad v odvetviach priemyslu pri riadení procesnej techniky, čističke odpadových vôd, riadení skládok odpadov, pri vývoji procesnej techniky, pri investičnej výstavbe i ako referenti techniky ochrany a monitorovania životného prostredia.

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.