Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia

Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia

Predmet výskumu

  • výskum teplotných vplyvov materiálov určených pre oblasť aditívnych technológií so zameraním na SLM metódu
  • výskum v oblasti testovania nových materiálov inovatívnymi NDT metódami
  • výskum využitia konvolučných sietí v oblasti rozpoznávania obrazov strojových súčiastok
  • výskum v oblasti trénovania neurónových sietí prostredníctvom 3D modelov súčiastok a výrobkov

Výstupy do praxe

  • súbor počítačových modelov viacvrstvových kompozitných štruktúr, konečno-prvkový model simulácie tepelného toku pri aplikácií laserového lúča v aditívnej výrobe
  • metodika testovania nových materiálov inovatívnymi NDT metódami zameraných na kontrolu povrchu a objemu
  • experimentálny funkčný vzor dopravníkového zariadenia osadeného priemyselnými kamerami na operácie vyhodnocovania kvality výroby
  • digitalizovaný virtuálny model kontroly

Dávame do pozornosti…… (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu)

  • vplyv charakteru rozhraní medzi vrstvami kompozitného materiálu
  • možnosť duálneho využitia dát z rozpoznávania obrazov pre oblasť riadenia kvality výroby a rozšírenú realitu pre podporu asistovanej montáže

Odborné aktivity projektu

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Technická univerzita v Košiciach
Výskumná aktivita 1 – Modelovanie, simulácia a kontrola inteligentných výrobných systémov z hľadiska požiadaviek automatizácie a robotizácie pre priemysel 21. storočia

Téma 1 – Počítačové modelovanie a simulácia pokročilých technológií a testovania nových materiálov so zameraním na výskum a vývoj mikro a makro kompozitných vrstvených štruktúr pre oblasť priemyselnej robotizácie.

Téma 2 – Automatizácia kontroly vo výrobných systémoch so zameraním na výskum a vývoj nového systému a metodiky tvorby univerzálneho automatizovaného kontrolného pracoviska založeného na inteligentnom rozpoznávaní obrazov.

Zoznam článkov .pdf