Titul EUR ING

Titul EUR ING

Titul EUR ING (Európsky inžinier / Euroinžinier) je celo-európsky uznávaný ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania. Považuje sa za garanciu odbornej a spoločenskej kvality vzdelania inžiniera Európy. Certifikát umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov vo svete a zároveň rieši problematiku uznávania kvalifikácie medzi jednotlivými krajinami v Európe a vo svete.

Absolventi inžinierskeho štúdia Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity so sídlom v Prešove, majú možnosť o tento titul požiadať. Tento doklad o kvalite vzdelania zvyšuje uplatnenie absolventa na domácom a zahraničnom trhu práce, prináša možnosť využívať výhody a partnerskú pomoc organizácie FEANI.

Postup žiadateľa pri uchádzaní sa o titul EUR ING:

Žiadateľ musí spĺňať nasledujúce podmienky pre uchádzanie sa o titul EUR ING:

  1. je absolventom fakulty slovenskej technickej univerzity zapísanej v indexe FEANI a úspešne obhájil titul "inžinier". (Túto podmienku spĺňa každý úspešný absolvent Fakulty výrobných technológií, ktorý ukončil štúdium dosiahnutím titulu 'inžinier')
  2. má minimálne dvojročnú prax vo svojom odbore
  3. ovláda jeden z jazykov FEANI (anglický, francúzsky, nemecký, španielsky) na úrovni štátnej skúšky

K žiadosti o udelenie titulu EUR ING (ktorá je prístupná na https://www.feani.org/) sa prikladá:

  • kópia maturitného vysvedčenia
  • kópia inžinierskeho diplomu získaného na akreditovanej technickej univerzite overená notárom
  • doklad potvrdzujúci, že žiadateľ vykonával prax vo svojom odbore najmenej 2 roky
  • doklad o jazykovej skúške z jazyka anglického, francúzskeho alebo nemeckého,alebopotvrdenie o práci v zahraničí, kde sa jeden z uvedených jazykov používa
  • poznámka: po schválení žiadosti na SNKF je uchádzač vyzvaný uhradiť poplatok na schvaľovacie a administratívne konanie na Slovensku a v Bruseli vo výške 400 eur.
  • vyplnený formulár k inžinierskej praxi (https://www.feani.org/feani/eur-ing-title/who-can- and-how-apply-eur-ing-title)

Slovenský národný komitét FEANI zabezpečí následný proces k získaniu titulu.

Viac informácií na stránkach www.zsvts.sk , www.euring.sk , www.feani.org