Membership in Commissions, Scientific Councils and Editorial Boards

Membership in the Important Commissions

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Member of the Cultural and Educational Grant Agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (2)
 • Member of the European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgium
 • Member of the Committee on Technology Development and Innovation of the National Council of the Slovak Republic
 • Member of the Technical Science Commission of the Slovak Research and Development Agency
prof. Eng. MSc. Ján Piteľ, PhD.
 • Člen komisie MŠ SR VEGA a Slovenskej akadémie vied pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií a materiálové inžinierstvo
 • Člen odborovej komisie doktorandského študijného program Kybernetika na STU v Bratislave
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Inženýrská informatika na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíňe
 • Člen European Academy for Industrial Management (AIM)
 • Člen International Association of Engineers (IAENG)
 • Člen IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
Dr. h. c. prof. Eng. MSc. Michal Hatala, PhD.
 • Member of the Cultural and Educational Grant Agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (1)
 • Member of the European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgium
 • Member of the Association of Slovak Scientific and Technological Societies - Engineering Manufacturing Technology and Application to Practice
 • Member of the Slovak National Accreditation Service
 • Viceprezident of SSNDT - Slovak Society for Nondestructive testing
 • Member of the Association of Slovak Scientific and Technological Societies
prof. Eng. MSc. Jozef Jurko, PhD.
 • Member of (Academic Exchange Information Centre) AEIC, China
 • Member of the Polish Academy of Sciences (PAS), Surface Engineering Commission, Politechnika Poznaň, Poland
 • Member of the Polish Academy of Sciences (PAS), Organization and Management Sciences Committee, Politechnika Poznaň, Poland
 • Member of the European Society Ecology, Section: Technology Development, Gorzow Wlkp., Poland
 • Member of the International Committee and vice-chairman of the International Scientific Conference „SURFACE LAYER“ Warsaw, Poland
 • Member of the International Committee and vice-chairman of the International Scientific Conference „PUBLIC SAFETY“, Section : Production Process, Poznań, Poland
 • Member of the International Committee and vice-chairman of the International Scientific Conference „ECOLOGY OF BORDERLAND“, Section: Technology, Production, Systems, Poznań - Gorzów Wlkp., Poland
 • Member of Danube Adria Association and Manufacturing (DAAAM), Austria
 • Member of the International Association of Advanced Materials (IAAM), Sweden
 • Member of the American Society of Mechanical Engineers (ASME), USA
 • Member of the American Association for Science and Technology (AASCIT), USA
 • Expert, Komisia povrchového inžinierstva, PAN v Poznani
 • Člen špičkového tímu: Advanced Manufacturing Technologies Research Team, AMTRteam, TU v Košiciach
 • Člen International Association of Advanced Materials (IAAM, Švédsko)
 • Člen medzinárodného výboru ESC (European Society Ecology), Gorzow Wlkp., Section: Technology development
 • Člen ASME (The American Society of Mechanical Engineers)
prof. Eng. MSc. Anton Panda, PhD.
 • Member of the American Society of Mechanical Engineers, Fairfield, USA
 • Member of the Polish Academy of Sciences
 • Člen akreditačnej rady Technickej univerzity v Košiciach vymenovaný rektorom TUKE
 • Člen vedenia FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove ako manažér kvality FVT
 • Člen Rady kvality TU v Košiciach a interný audítor systému manažérstva kvality na rektoráte a jednotlivých fakultách
 • Člen a predseda Rady kvality, manažér kvality FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove
 • Člen akademického senátu FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove
 • Člen komisie pre výberové konania FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove
 • Člen a predseda štátnicovej komisie pre denné a externé štúdium na rôznych katedrách FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove, bakalárske a inžinierske štúdium (denné, externé)
 • Predseda štátnicovej komisie pre denné a externé štúdium na rôznych katedrách TF SPU v Nitre, bakalárske a inžinierske štúdium (denné, externé)
 • Člen komisie pre doktorandské štúdium na FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove
 • Školiteľ doktorandského štúdia na FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove
 • Posudzovateľ projektov pre agentúry Ministerstva školstva SR – APVV, VEGA, KEGA
 • Externý (poradný) člen vedenia spoločnosti Kontinuita s.r.o. Prešov pre oblasť vývoja a konštrukcie ložísk (expertízna, poradenská, projekčná, konštrukčná a technologická činnosť), metodik štatistických metód
prof. Eng. MSc. Peter Pavol Monka, PhD.
 • Member of the Academic Verification and Evaluation Panel for Evaluation of Results in Research and Development (Fields: JQ - Machines & Tools / JR - Other mechanical engineering) of Research, Development and Innovation Council, Office of the Government of the Czech Republic.
 • Member of the Working Group on Research14 - Engineering of the Accreditation Commission - Advisory Body of the Ministry of Education of the Slovak Republic
 • A member of the TEAM Society - Technique, Education, Agriculture & Management
 • Member of the International Editorial Board of SCOPUS magazine: MM Science Journal, ISSN 1803-1269, Czech Republic
 • Member of the International Editorial Board of the magazine registered in SCOPUS: Our Sea, ISSN 0469-6320, Croatia
prof. Eng. MSc. Katarína Monková, PhD.
 • Member of the Advanced Manufacturing Technologies Research Team (AMTRteam) - approved by the Accreditation Commission of the Slovak Republic in cooperation with the Ministry of Education of the Slovak Republic for Research (OV) 14
 • Member of the Academic Verification and Evaluation Panel for Evaluation of Results in Research and Development - for OVHP4 - Technical Information Sciences - Research, Development and Innovation Council, Office of the Government of the Czech Republic.
 • Member of the International Association of Engineers, Member (IAENG), No. 119012
 • Member of the World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET)
 • Member of the International Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT) (Registered No.: 53122865K), Member No.: 80344493
 • Member of the Science and Engineering Institute (SCIEI), Membership No. 20140311004
 • Member of the South Asia Institute of Science and Engineering (SAISE), Membership No. 20160630001
 • Member of the Academic Star Publishing Company, 228 East 45th Street Ground Floor #CN00000267 New York NY 10017, USA
 • Member of the Society for Science and Education - Cedawood Avenue, Stockport, Greater Manchester, SK42BT, United Kingdom
 • Member of the Technique, Education, Agriculture & Management, Croatia
 • Member of the International Danube Adria Association and Manufacturing (DAAAM), Vienna, Austria
 • Member of the Trade Union Council of the Department of Engineering Technology - Machining Technology at the University of West Bohemia in Plzeň
 • Member of the International Committee and Steering Co-chair - International Conferences on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE)
 • Member of the International Committee - International Joint Conferences on Civil and Mechanical Engineering (JCCME)
 • Member of the International Committee - International Conferences on Robotics and Machine Vision (ICRMV) Member
 • Member of the International Committee - International Conferences on New Trends in Fatigue and Fracture - NT2F
 • Member of the International Committee International Conferences on Pure and Applied Mathematics (ICPAM)
prof. Eng. MSc. Vladimír Modrák, CSc.
 • Member of the Chiang Mai University Journal of Natural of Sciences, (WOS, SCOPUS), Thailand
 • Member of the International Journal for Quality Research (WOS, SCOPUS), Serbia
 • Member of the Polish Journal of Management Studies (WOS, SCOPUS), Poland
 • Člen Rady pre kvalitu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove
 • Člen odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Ekonómia a manažment Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove
 • Člen European Academy for Industrial Management (AIM)
 • Člen International Association of Engineers (IAENG)
assoc. prof. Eng. MSc. Lucia Knapčíková, PhD.
 • Member of the TEAM Society, Croatia
 • Member of the European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgium
 • Členka odborného poradného orgánu - Technologická agentúra Českej republiky -medzinárodná spolupráca, Česká republika
 • Členka International Association for Technological Development and Innovations (IATDI), Ukrajina
 • Členka EAI FABULOUS -International Conference on Future Access Enablers of Ubiquitous and Intelligent Infrastructures
 • ICMAE-International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering
 • EAI MMS 2022, International Conference on Management of Manufacturing Systems
 • EAI Mobility, IoT and Smart Cities-International Conference on Mobility, IoT and Smart Cities
prof. Eng. MSc. Juraj Ružbarský, PhD.
 • Member of the Czech Society of Chemical Engineering, Prague
 • Člen odborovej komisie doktorandského študijného programu na TF SPU Nitra
prof. Eng. MSc. Miroslav Rimár, PhD.
 • Predseda správnej rady: Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (idh), Slovensko
 • Člen Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), Slovensko
 • Člen Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ), Slovensko
 • Člen European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko
 • Člen spoločnosti Polski Instytut Spalania (PIS), ktorá plní funkciu pobočky medzinárodnej organizácie The Combustion Institute, Pittsburgh, od r. 2021
assoc. prof. Eng. MSc. Michal Balog, CSc.
 • Member of the European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgium
prof. Eng. MSc. Zuzana Murčinková, PhD.
 • Členka International Association of Advanced Materials, Švédsko
 • Členka JEC CPC (Composites Promotion College), a non-profit association, Francúzsko
 • Členka European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko
assoc. prof. RNDr. Tibor Krenický, PhD.
 • Člen ESF College of Expert Reviewers (European Science Foundation, Francúzsko)
 • Člen European Alliance for Innovation (EAI, Gent, Belgicko)
 • Člen SGEM World Science Reviewers Committee - Earth & Planetary Sciences (SWS, Viedeň, Rakúsko)
 • Člen International Association of Advanced Materials (IAAM, Švédsko)
assoc. prof. Eng. MSc. Peter Oravec, CSc.
 • Člen Slovenskej chemickej spoločnosti
 • Člen American Chemical Society, Washington, DC, USA
assoc. prof. Eng. MSc. Marcel Fedák, PhD.
 • Člen Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
 • Člen European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko
prof. Eng. MSc. Sergej Hloch, PhD.
 • Člen kolégia pre doktorandské štúdiu, Strojnícka fakulta, Univerzita v Slavonskom Brode
 • Člen medzinárodného vedeckého interdisciplinárneho poradného zboru pre doktorandské štúdium, Technická univerzita v Opole
Eng. MSc. Jozef Husár, PhD.
 • Member of the European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgium
 • Člen International Association for Technological Development and Innovation
prof. Eng. MSc. Marek Kočiško, PhD.
 • Člen European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko
 • Člen poradného výboru Researchfora , Membership ID RF20527C
assoc. prof. Eng. MSc. Darina Dupláková, PhD.
 • The Senior Member in the European Alliance for Innovation (EAI), Gent, Belgicko

Membership in Scientific Councils

Dr. h. c. prof. Eng. MSc. Jozef Zajac, PhD.
 • Member of the Scientific Council at the Technical University of Košice
 • Member of the Scientific Council at the Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Košice, Slovakia
 • Member of the Scientific Council at the Faculty of Mechanical Engineering, University of Zilina, Žilina
 • Member of the Scientific Council at the Faculty of Management and Computer Modelling, Kielce University of Technology, Poland
prof. Eng. MSc. Ján Piteľ, PhD.
 • Member of the Scientific Council at the Technical University of Košice
 • Member of the Scientific Council at the Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic
Dr. h. c. prof. Eng. MSc. Michal Hatala, PhD.
 • Member of the Scientific Council at the Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Ostrava, Czech Republic
prof. Eng. MSc. Ján Paško, PhD.
 • Member of the Scientific Council at the Faculty of Engineering, Slovak University of Agriculture, Nitra
assoc. prof. Eng. MSc. Michal Balog, PhD.
 • Member of the Academic Council of the University of Logistics o.p.s. Přerov
prof. Eng. MSc. Vladimír Modrák, PhD.
 • Člen vedeckej rady FVT TUKE so sídlom v Prešove
 • Člen vedeckej rady TUKE
 • Člen vedeckej rady Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove
assoc. prof. Eng. MSc. Darina Matisková, PhD.
 • Member of the Scientific Council of the Enterprise Management, MANAGEMENT OF COMPANIES ISSN: 1338-4104
prof. Eng. MSc. Juraj Ružbarský, PhD.
 • Člen vedeckej rady TF SPU Nitra
prof. Eng. MSc. Sergej Hloch, PhD
 • Člen vedeckej rady Ústavu Materiálového výskumu, SAV, Košice

Membership in Editorial Boards

prof. Eng. MSc. Vladimír Modrák, PhD.
 • Member of the Editorial Board of the Journal of Cases on Information Technology (JCIT) (USA) ISSN: 1548-7717, EISSN: 1548-7725
 • Member of the Editorial Board of the Information and Communication Technologies for the Advanced Enterprise (Portugal) ISSN: 1647-1407
 • Member of the Editorial Board of the International Journal of E-Adoption (IJEA) (USA) ISSN: 1937-9633, EISSN: 1937-9641
 • Member of the Editorial Board of the International Journal for Quality Research (Serbia) ISSN 1800 - 6450 e-ISSN 1800 - 7473 (Online)
 • Member of the Editorial Board of the Polish Journal of Management Studies, Published by Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, Poland.
 • Member of the Editorial Board of the Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, Published by University of Pardubice, Czech Republic
 • Member of the Editorial Board of the Gospodarka Materiałowa i Logistyka, published by the Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Warsaw, Poland
 • Member of the Editorial Board of the Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Published by Czestochowa University of Technology Poland
 • Člen redakčnej rady časopisu International Journal for Quality Research
 • Člen redakčnej rady časopisu Acta logistica
prof. Eng. MSc. Sergej Hloch, PhD.
 • Member of the Editorial Board of the Mediast - Engineering
 • Member of the Editorial Board of the Advances in Science and Technology: Research Journal, Poland, ISSN: 2299-8624
 • Member of the Editorial Board of the Technical Gazette, ISSN 1330-3651
 • Member of the reviewers panel: Journal of Engineering Science and Technology, Malaysia
 • Editor-in-Chief of the Journal of Manufacturing and Industrial Engineering ISSN 1335-7972 (Print), ISSN 1339-2972 (Online)
 • Member of the Editorial Board of the Journal of Naval Science and Engineering, Turkey, ISSN:1304-2025
 • Člen redakčnej rady časopisu Energies, Švajčiarsko
 • Člen redakčnej rady časopisu Materials, Švajčiarsko
 • Člen redakčnej rady časopisu Technical Journal, Chorvátsko, ISSN 1846-6168
prof. Eng. MSc. Miroslav Rimár, CSc.
 • Člen redakčnej rady „Rocznik Ochrona Srodowiska (Annual Set The Environment Protection)“, Poľsko, WoS, Scopus, ISSN 1506-218X, eISSN 2720-7501
 • Predseda redakčnej rady časopisu „Advances in Thermal Processes and Energy Transformation“, Slovensko, ISSN 2585-9102
prof. Eng. MSc. Ján Paško, CSc.
 • Member of the Editorial Board of the Scientific Journal for Agricultural Engineering, The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra, ISSN 1338-5267
assoc. prof. RNDr. Tibor Krenický, PhD.
 • Member of the Editorial Board of the Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482
 • Member of the Editorial Board of the Applied Mechanics and Materials Annals of FEH - Journal of Engineering ISSN 1584 2665
 • Member of the Editorial Board of the Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering, ISSN - 2067 3809
 • Člen redakčnej rady časopisu (WoS): Management Systems in Production Engineering, ISSN 2450-5781 (De Gruyter, Poľsko)
 • Člen redakčnej rady časopisu (WoS): MM Science Journal, ISSN 1803-1269 (MM Publishing, ČR)
 • Člen redakčnej rady a výkonný redaktor časopisu: Advances in Thermal Processes and Energy Transformation, ISSN 2585-9102 (Energetická konzultačná agentúra, SR)
 • Člen redakčnej rady časopisu: Annals of FEH - Journal of Engineering, ISSN 1584 - 2665 (University Politehnica Timisoara, Rumunsko)
 • Člen redakčnej rady časopisu: Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336 (Scientific.Net, Švajčiarsko)
PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.
 • Member of the Editorial Board of the Studia-spoleczne, Poland, ISSN 2081- 0008
 • Member of the Editorial Board of the Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Poland, ISSN 2081-1586
 • Member of the Editorial Board of the Nauka Gospodarka Społeczeństwo, Poland, ISSN 2082-6117
 • Member of the Editorial Board of the Studia Prawnicze i Administracyjne, Poland, ISSN 2081-8025
prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc.
 • Member of the Editorial Board of the Interdisciplinarity in Theory and Practice, Romania, ISSN 2344-2409, ISSN-L 2344-2409
Dr. h. c. prof. Eng. MSc. Jozef Zajac, PhD.
 • Member of the Editorial Board of the Journal of Engineering Sciences J.E.S., Ukraine, ISSN 2312-2498
prof. Eng. MSc. Ján Piteľ, PhD.
 • Member of the Editorial Board of the Journal of Engineering Sciences J.E.S., Ukraine, ISSN 2312-2498
 • Member of the Editorial Board of the Journal Processes, EISSN 2227-9717, Published by MDPI AG
 • Člen redakčnej rady časopisuv Journal of Autonomous Intelligence, Frontier Scientific Publishing, Singapur
 • Člen redakčnej rady časopisu Processes, MDPI, Švajčiarsko
 • EUREKA: Physics and Engineering, Estónsko
Dr. h. c. prof. Eng. MSc. Michal Hatala, PhD.
 • Member of the Editorial Board of the Journal of Engineering Sciences J.E.S., Ukraine, ISSN 2312-2498
prof. Eng. MSc. Anton Panda, PhD.
 • Member of the Editorial Board of the Studia i Materialy, Poland, ISSN 0860-7761
 • Member of the Editorial Board of the Studia i Materialy, Poland, ISSN 0860-7761
 • Editor-in-Chief of the Key Engineering Materials, Switzerland, ISSN 1013-9826
 • Member of the Editorial Board of the Journal of Engineering and Technology, ISSN 1338-2330
 • Chairman of the Editorial Board of the book series: „Monitoring and Analysis of Manufacturing Processes in Automotive Production“, indexed in WoS, indexed in Scopus, Nemecko , e-ISSN 2629-3161
 • Člen redakčnej rady časopisu Internet Journal of Engineering and Technology for Young Scientists, ISSN 1338-2365
RNDr. Iveta Pandová, PhD.
 • Member of the Editorial Board of the Studia i Materialy, Poland, ISSN 0860-7761
prof. Eng. MSc. Katarína Monková, PhD.
 • Member of the Editorial Board of the American Journal of Educational Research, ISSN 2327- 6126, USA
 • Member of the Editorial Board of the Journal of Modern Education Review, ISSN 2155-7993, USA
 • Member of the Editorial Board of the Acta Tecnología, ISSN 2453-675X
 • Member of the Editorial Board of the Asian Journal of Physical Sciences, ISSN 2456-7779
 • Member of the Editorial Board of the International Journal of Innovative and Information Manufacturing Technologies, ISSN 2311-6765, Ukraine
prof. Eng. MSc. Peter Pavol Monka, PhD.
 • Member of the International Editorial Board of the magazine indexed in the SCOPUS database - Our sea, Croatia, ISSN 0469-6320
 • Member of the International Editorial Board of the magazine indexed in the SCOPUS database - MM Science Journal, Czech Republic, ISSN 1803-1269
 • Member of the Editorial Board of the Journal of Engineering and Technology ISSN 1338-2330
 • Member of the Editorial Board of the Journal of Engineering and Technology for Young Scientists, ISSN 1338-2365
assoc. prof. Eng. MSc. Michal Balog, PhD.
 • Member of the Editorial Board of the Studia i materiály, IBEN Gorzow Wlkp., Poland
 • Member of the Editorial Board of the Acta Logistica, Slovakia, ISSN 1339- 5629
 • Chief of the Editorial Board of the Acta tecnología, ISSN 2453- 675x, Slovakia
prof. Eng. MSc. Jozef Jurko, PhD.
 • Member of the Editorial Board of the Studia i materiály, IBEN Gorzow Wlkp., Poland
 • Member of the International Scientific Symposium under the IEEE Guarantee: International Conference on Advanced Engineering Materials and Technology
 • Member of the Editorial Board and reviewer of the scientific and technical journal Obróbka Metalu, Publisher: AWART Innowroclaw, UTP Bydgoszcz, Poland
 • Member of the Editorial Board of the scientific and technical journal OMD - Obrabotka Materialov Davleniem, STANKIN Moscow, Russia
 • Člen medzinárodného výboru, recenzent a vice-chairman International Scientific Conference „PUBLIC SAFETY“ Poznaň
 • Člen medzinárodného výboru, recenzent, International Scientific Conference ENGINEERING TECHNOLOGY MANUFACTURING – ETM, Poznaň
 • Člen medzinárodného výboru, International Scientific Conference: Bezpeczenstwo systemu czlowiek-objekt techniczny-otoczenie, Politechika Czestochowska
 • Člen medzinárodného výboru, International Scientific Conference ITI (Inžiniring Technologija Izgotovlenie, Poznaň
 • Člen medzinárodného výboru, recenzent a vice-chairman International Scientific Conference „Ecology of Borderland“, Poznaň
 • Člen medzinárodného vedeckého výboru konferencie, EM Bydgosć
 • Člen vedeckého výboru časopisu International Scientific Journal – Acta Tecnologia, FBERG, Košice, ISSN 2453-675X
 • Člen redakčnej rady časopisu: KŠP-OMD (Kuznečno štampovyje proizvodstvo-obrabotka materialov davleniem), Obrobka metalu, Moscow State Technological University, Moskva, ISSN 0234-8241
 • Člen - recenzent článkov v časopise, CC, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Springer, ISSN 0268-3768
 • Člen - recenzent článkov v časopise, Manufacturing Technology–UJEP, ISSN 1213-2489
 • Member of the Scientific Committee, Journal of Engineering. Energy and Informatics. Member of Editorial Board Panstwowa Wyzsza Szkola Zavodova v Nowym Saczu. Instytut Technologiczny
 • International Conference ISPEM 2023, Member of the Scientific committee
 • Reviewer in journals MDPI (2021) : Journal of Manufacturing and Materials Processing, Journal of Composites Science, Metals. Materials, Machines
assoc. prof. Eng. MSc. Lucia Knapčíková, PhD.
 • Editor-in-chief and the member of the Editorial Board of the Future Internet, ISSN 2032-9377
 • Member of the Editorial Board of the SAR Journal (Science and Research Journal), ISSN 2619-9955
 • Member of the Editorial Board of the Acta Tecnología, ISSN 2453-675X
 • Guest Editorka v časopise Mobile Networks and Applications, Švajčiarsko, ISSN 1383-469X, IF 3,077
 • Guest Editorka v impaktovanom časopise Wireless Networks, Švajčiarsko, ISSN 1022-0038, IF 2,701
 • Členka redakčnej rady časopisu Acta Logistica, Slovenská republika, ISSN 1339-5629
 • Členka redakčnej rady časopisu Strojárstvo/Strojírenství, Slovenská republika, ISSN 1335 – 2938
Eng. MSc. Darina Dupláková, PhD.
 • Členka redakčnej rady časopisu SAR Journal (Science and Research Journal), ISSN 2619-9955
 • Členka rady časopisu TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Srbsko, ISSN 2217-8309
 • Členka redakčnej rady časopisu STED Journal – Journal of Social and Technological Development, Bosna a Herzegovina, ISSN 2637-2614
 • Členka redakčnej rady časopisu Journal of Smart Systems and Stable Energy, ISSN 2958-0293
Eng. MSc. Jozef Husár, PhD.
 • Člen redakčnej rady - Journal of Engineering Sciences - ISSN 2312-2498 – 2021
 • Člen redakčnej rady - Assembly Techniques and Technologies - e-ISSN 2450-8217 - 2021
assoc. prof. PaedDr. Alena Vagaská, PhD.
 • Členka redakčnej rady časopisu Ratio Mathematica Journal of Mathematics, Statistics, and Applications. Publisher, ISSN 2282-8214
prof. Eng. MSc. Zuzana Murčinková, PhD.
 • Členka redakčnej rady zahraničného karentovaného časopisu Advances in Mechanical Engineering (AIME), Q3, IF 1,623, SAGE Publications Inc., USA
 • Členka Reviewer Board zahraničného karentovaného časopisu Materials, Q1, IF 3,748, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Switzerland
assoc. prof. Eng. MSc. Peter Oravec, CSc.
 • Executive editor v redakčnej rade časopisu Advances in Thermal Processes and Energy Transformation , Slovensko, ISSN 2585-9102
assoc. prof. Eng. MSc. Marcel Fedák, PhD.
 • Člen redakčnej rady časopisu Advances in Thermal Processes and Energy Transformation, Slovensko, ISSN 2585-9102
prof. Eng. MSc. Juraj Ružbarský, PhD.
 • Člen redakčnej rady časopisu Management Systems in Production Engineering, ISSN 2299-0461, registrovaný v databáze WoS.
assoc. prof. Eng. MSc. Alexander Hošovský, PhD.
 • Člen redakčnej rady časopisu Computational Intelligence and Neuroscience
 • Člen redakčnej rady časopisu International Journal of Intelligent Systems
 • Člen redakčnej rady časopisu Frontiers in Robotics and AI