School as a Centre for Science and Research

Continued deepening of cooperation with practice and the growing international cooperation of the FMT with other foreign higher education institutions leads to an increasingly successful engagement in the research projects of various grant schemes and agencies.

Projects of Scientific Grant Agency

Research and implementation of innovative smart solutions in the field of robotic 3D printing

Výskum a implementácia inovatívnych smart riešení pre oblasť robotickej 3D tlače

 • Project Coordinator:
  Ing. Pollák Martin, PhD.
 • Project Number:
  1/0121/23
  Duration of the Project:
  2023

Research and application of predictive methods of collision assessment of technical equipments in pre-production stages

Výskum a aplikácia prediktívnych metód posudzovania kolíznych stavov technických zariadení v predvýrobných etapách

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Gašpár Štefan, PhD.
 • Project Number:
  1/0509/23
  Duration of the Project:
  2023

Research of the possibilities of maximizing productivity and overall efficiency of the electroerosion process with

Výskum možností maximalizácie produktivity a celkovej efektivity elektroerozívneho procesu s ohľadom na dosiahnutie vysokého kvalitatívneho štandardu obrobenej plochy

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Straka Ľuboslav, PhD.
 • Project Number:
  1/0371/23
  Duration of the Project:
  2023

Research into the influence of new technologies of composite materials on the design parameters of technological equipment using experimental and computer methods.

Výskum vplyvu nových technológií kompozitných materiálov na konštrukčné parametre technologických zariadení s využitím experimentálnych a počítačových metód

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Michalik Peter, PhD., ING-PAED IGIP
 • Project Number:
  1/0488/23
  Duration of the Project:
  2023

Research of the influence of mechanical milling and compacting of powders parameters on the structure and

Výskum vplyvu parametrov mechanického mletia a lisovania práškov na štruktúru a vlastnosti kompozitov s magnetickými časticami

 • Project Coordinator:
  doc. RNDr. Olekšáková Denisa, PhD.
 • Project Number:
  1/0403/23
  Duration of the Project:
  2023

Výskum modelovania a riadenia soft robotických ramien so spojitou kinematikou na báze fluidných svalov s využitím bioinšpirovaných výpočtových metód

Výskum modelovania a riadenia soft robotických ramien so spojitou kinematikou na báze fluidných svalov s využitím bioinšpirovaných výpočtových metód

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Hošovský Alexander, PhD.
 • Project Number:
  1/0061/23
  Duration of the Project:
  2023

Research and application of new technological procedures of nondestructive testing of additive manufacturing products

Výskum a aplikácia nových technologických postupov nedeštruktívneho testovania produktov aditívnej výroby

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Hatala Michal, PhD.
 • Project Number:
  1/0391/22
  Duration of the Project:
  2022 - 2025

Hydrodynamic erosion: topological and structural changes in surface and subsurface areas of materials

Hydrodynamická erózia: topologické a štrukturálne zmeny v povrchových a podpovrchových oblastiach materiálov

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Hloch Sergej, PhD.
 • Project Number:
  1/0377/22
  Duration of the Project:
  2022 - 2025

Design of a Digital Twin for Monitoring the Production Parameters of Technological Equipment Using Augmented Reality

Návrh digitálneho dvojčaťa pre monitoring výrobných parametrov technologických zariadení s využitím rozšírenej reality

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Knapčíková Lucia, PhD., ING-PAED IGIP
 • Project Number:
  1/0268/22
  Duration of the Project:
  2022 - 2024

Augmented reality and research of its application possibilities in the process of assembly in mechanical engineering

Rozšírená realita a výskum jej aplikačných možnosti v procese montáže v strojárskej výrobe

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Baron Petr, PhD.
 • Project Number:
  1/0026/22
  Duration of the Project:
  2022 - 2024

Research and development of smart solutions for control of technological processes of production of complex components by experimental methods and computer simulation

Výskum a vývoj smart riešení pre riadenie technologických procesov výroby zložitých komponentov experimentálnymi metódami a počítačovou simuláciou

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Molnár Vieroslav, PhD.
 • Project Number:
  1/0101/22
  Duration of the Project:
  2022 - 2025

Research of hybrid forecast models for energy consumption using computational intelligence

Výskum hybridných predikčných modelov spotreby energií s využitím výpočtovej inteligencie

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Piteľ Ján, PhD.
 • Project Number:
  1/0704/22
  Duration of the Project:
  2022 - 2025

Research of the influence of nanoparticle additives in lubricants on the functional and operational characteristics of bearings

Výskum vplyvu nanočasticových aditív v mazivách na funkčné a prevádzkové charakteristiky ložísk

 • Project Coordinator:
  RNDr. Tibor Krenický, PhD.
 • Project Number:
  1/0823/21
  Duration of the Project:
  2021-2023

Research and experimental verification of selected parameters of bearings surfaces and their influence on precision and dynamic load bearing placing in the automotive industry

Výskum a experimentálne overenie vybraných parametrov ložiskových plôch a ich vplyvu na presnosť a dynamickú únosnosť uložení v automobilovom priemysle.

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Anton Panda, PhD.
 • Project Number:
  1/0226/21
  Duration of the Project:
  2021-2024

Research of light-technical parameters in production hall using digital ergonomics tools

Výskum svetelno-technických parametrov vo výrobných halách použitím nástrojov digitálnej ergonómie

 • Project Coordinator:
  Ing. Darina Dupláková, PhD.
 • Project Number:
  1/0431/21
  Duration of the Project:
  2021-2024

Object Recognition Techniques with Convolutional Neural Networks

Identifikácia nezhôd strojárskych výrobkov pokročilými technikami rozpoznávania objektov s využitím konvolučných neurónových sietí

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Kamil Židek, PhD.
 • Project Number:
  1/0700/20
  Duration of the Project:
  2020-2023

Experimental and theoretical study of progressive soft magnetic materials with specific properties

Experimentálne a teoretické štúdium progresívnych magneticky mäkkých materiálov so špecifickými vlastnosťami

 • Project Coordinator:
  doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Project Number:
  1/0301/20
  Duration of the Project:
  2020-2022

Research of Application of Structural Topology in a Structure of New Generation of Moulds by 3D Printing Technology

Výskum aplikácie štrukturálnej topológie v konštrukcii novej generácie foriem technológiou 3D tlače

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Štefan Gašpár, PhD.
 • Project Number:
  1/0116/20
  Duration of the Project:
  2020-2022

Research into the effect of high speed and high feed machining technologies on the surface integrity of hard-to-machine materials.

Výskum vplyvu vysokorýchlostných a vysokoposuvových technológií trieskového obrábania na integritu povrchových vrstiev ťažkoobrobiteľných materiálov

 • Project Coordinator:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Project Number:
  1/0080/20
  Duration of the Project:
  2020-2023

Research in field of reverse engineering deployment into diagnostics of hard to reach places.

Výskum v oblasti nasadzovania reverzného inžinierstva do oblasti diagnostiky ťažko prístupných miest.

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Marek Kočiško, PhD.
 • Project Number:
  1/0051/20
  Duration of the Project:
  2020-2022

Research of the influence of components structural design of WEDM facility on the machined surface quality

Výskum vplyvu konštrukčného usporiadania prvkov technického zariadenia pre WEDM na kvalitu obrobenej plochy

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.
 • Project Number:
  1/0205/19
  Duration of the Project:
  2019-2022

Research of generative design tools for additive technology by using a robotic arm

Výskum nástrojov generatívneho dizajnu pre oblasť aditívnych technológií s využitím robotického ramena

 • Project Coordinator:
  Ing. Martin Pollák, PhD.
 • Project Number:
  1/0026/19
  Duration of the Project:
  2019-2021

Projects of Cultural and Educational Grant Agency

Update and innovation of methodology for practical education of Automotive Production Technologies study programme in the field of heat treatment and surface finishing

Aktualizácia a inovácia metodiky pre praktickú edukáciu študijného programu technológie automobilovej výroby v oblasti tepelnej a povrchovej úpravy technických materiálov

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Ján Duplák, PhD.
 • Project Number:
  024TUKE-4/2023
  Duration of the Project:
  2023

Innovation of contents of selected courses within study programs Industrial Management and Management of Industrial Production in line with the strategy Industry for 21st century

Obsahová integrácia študijných programov Smart technológie a Inteligentné technológie v priemysle podľa trendových požiadaviek praxe

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Project Number:
  022TUKE-4/2023
  Duration of the Project:
  2023

Innovation of contents of selected courses within study programs Industrial Management and Management of Industrial Production in line with the strategy Industry for 21st century

Inovácia obsahu vybraných predmetov študijných programov Priemyselný manažment a Riadenie priemyselnej výroby v súlade so stratégiou Priemysel pre 21. storočie

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Project Number:
  044TUKE-4/2023
  Duration of the Project:
  2023

Implementácia digitálneho dvojčaťa SMART laboratórií FVT TUKE do online kolaboratívneho výučbového procesu s využitím zmiešanej reality

Implementácia digitálneho dvojčaťa SMART laboratórií FVT TUKE do online kolaboratívneho výučbového procesu s využitím zmiešanej reality

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Kamil Židek, PhD.
 • Project Number:
  014TUKE-4/2023
  Duration of the Project:
  2023

Implementation of research findings of additive production technologies into study programs of FMT TUKE

Implementácia poznatkov výskumu technológií aditívnej výroby do študijných programov FVT TUKE

 • Project Coordinator:
  Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Project Number:
  017TUKE-4/2023
  Duration of the Project:
  2023

Integration of new methods into the teaching of process data collection and analysis in the SMART FACTORY 2.0 concept

Integrácia nových metód do výučby zberu a analýz procesných dát v koncepte SMART FACTORY 2.0

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Marek Kočiško, PhD.
 • Project Number:
  002TUKE-4/2023
  Duration of the Project:
  2023

Research on the implementation of innovative elements to increase the complexity and effectiveness of education in the area of interdisciplinary skills in the field of study 36 Mechanical Engineering.

Výskum implementácie inovatívnych prvkov zvýšenia komplexnosti a efektívnosti vzdelávania v oblasti medziodborových zručností v študijnom odbore 36 Strojárstvo

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD., ING-PAED IGIP
 • Project Number:
  032TUKE-4/2022
  Duration of the Project:
  2022 - 2024

E-learning for course History of Ethical Thinking in Slovakia III (1918-1989)

E-learningový modul kurzu Dejiny etického myslenia na Slovensku III. (1918-1989)

 • Project Coordinator:
  PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.
 • Project Number:
  013PU-4/2022
  Duration of the Project:
  2022 - 2024

Creation of new study materials, including an interactive multimedia university textbook for computer-aided engineering activities

Tvorba nových študijných materiálov vrátane interaktívnej multimediálnej vysokoškolskej učebnice pre oblasť počítačovej podpory inžinierskych činností

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
 • Project Number:
  018TUKE-4/2022
  Duration of the Project:
  2022 - 2024

Transfer of new knowledge from the field of testing and monitoring of technical systems into the educational process of technical subjects for the development of Slovak industry

Transfer nových poznatkov z oblasti skúšania a monitorovania technických systémov do edukačného procesu technických predmetov pre rozvoj slovenského priemyslu

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
 • Project Number:
  015TUKE-4/2022
  Duration of the Project:
  2022 - 2024

Creation of didactic resources using mixed reality tools for the new study program Smart technologies in industry

Kreovanie didaktických prostriedkov využitím nástrojov zmiešanej reality pre nový študijný program Smart technológie v priemysle

 • Project Coordinator:
  Ing. Jozef Husár, PhD.
 • Project Number:
  038TUKE-4/2022
  Duration of the Project:
  2022 - 2024

Implementation of generative design methods for innovative education in the field of additive technologies

Implementácia metód návrhu generatívneho dizajnu pre inovatívne vzdelávanie v oblasti aditívnych technológií

 • Project Coordinator:
  Ing. Jozef Török, PhD.
 • Project Number:
  004TUKE-4/2022
  Duration of the Project:
  2022 - 2024

Transfer of new knowledge from the field of production technologies into teaching of technology-oriented subjects for the current needs of Slovak industry

Transfér nových poznatkov z oblasti výrobných technológií do výučby technologicky orientovaných predmetov pre súčasné potreby slovenského priemyslu

 • Project Coordinator:
  Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Project Number:
  028TUKE-4/2021
  Duration of the Project:
  2021 - 2023

Development of professional competencies and computer skills of teachers and students with regard to advanced techniques of design, production and simulation of the behaviour of components produced by 3D printing technology

Rozvoj profesijných kompetencií a počítačových zručností pedagógov i študentov so zreteľom na pokročilé techniky navrhovania, výroby a simulácie správania sa komponentov vyrobených technológiou 3D tlače

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Project Number:
  005TUKE-4/2021
  Duration of the Project:
  2021-2023

Revitalizácia vzdelávacieho procesu pre oblasť modelovania a predikcie mechanických vlastností nových materiálov na báze mikroštruktúrnych analýz s využitím e-learningu

Revitalizácia vzdelávacieho procesu pre oblasť modelovania a predikcie mechanických vlastností nových materiálov na báze mikroštruktúrnych analýz s využitím e-learningu

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Vladimír Simkulet, PhD.
 • Project Number:
  018TUKE-4/2021
  Duration of the Project:
  2021-2023

Implementation of innovative information

Implementácia inovatívnych informačných technológií do edukačného procesu v oblasti strojárskych technológií v koncepte Industry 4.0

 • Project Coordinator:
  Ing. Martin Pollák, PhD.
 • Project Number:
  038TUKE-4/2021
  Duration of the Project:
  2021-2023

Modernization of testing and monitoring centre of technical systems with transfer of innovation procedures within the frame of education process

Modernizácia centra skúšania a monitorovania technických systémov s transferom inovatívnych postupov v rámci edukačného procesu

 • Project Coordinator:
  Ing. Jozef Maščenik, PhD.
 • Project Number:
  017TUKE-4/2021
  Duration of the Project:
  2021-2023

Transfer of knowledge of the application of the CAQ quality management system to the study program of Automotive Production Technology.

Transfer poznatkov aplikácie CAQ systému riadenia kvality do študijného programu Technológie automobilovej výroby

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Jozef Dobránsky, PhD.
 • Project Number:
  063TUKE-4/2021
  Duration of the Project:
  2021-2023

Creation of new learning tools for computer modeling with implementation of virtual and augmented reality elements

Kreovanie nových vzdelávacích nástrojov pre oblasť počítačového modelovania s implementáciou prvkov virtuálnej a rozšírenej reality

 • Project Coordinator:
  Ing. Monika Töröková, PhD.
 • Project Number:
  004TUKE-4/2020
  Duration of the Project:
  2020 -2022

Progressive methods in education of physics in the first year of bachelor degree study at FMT TUKE with possible participation of potential employers from practice

Progresívne metódy vo výučbe fyziky v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia na FVT TUKE s možnosťou účasti potenciálnych zamestnávateľov z praxe

 • Project Coordinator:
  RNDr. Lucia Gálisová, PhD.
 • Project Number:
  021TUKE-4/2020
  Duration of the Project:
  2020 - 2022

Development of a laboratory of the modular manufacturing in terms of mass customization for the purpose of learning innovation in a study programme Manufacturing Management.

Vývoj laboratória modulárnej výroby v podmienkach masovej kustomizácie za účelom inovácie výučby v študijnom programe Riadenie výroby

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Project Number:
  025TUKE-4/2020
  Duration of the Project:
  2020 - 2022

Transfer of knowledge from research on digitization of production processes into study programs of the Faculty of Manufacturing Technologies

Transfer poznatkov z výskumu digitalizácie výrobných procesov do študijných programov Fakulty výrobných technológií

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Project Number:
  055TUKE-4/2020
  Duration of the Project:
  2020 - 2022

Implementation of research findings of innovative methods of non-destructive testing of materials into the study program Automotive Production Technologies

Implementácia poznatkov výskumu inovatívnych spôsobov nedeštruktívneho testovania materiálov do študijného programu Technológie automobilovej výroby

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Project Number:
  014TUKE-4/2020
  Duration of the Project:
  2020 -2022

Moderné edukačné nástroje a metódy pre formovanie kreativity a zvýšenie praktických zručností a návykov absolventov technických odborov vysokých škôl

Moderné edukačné nástroje a metódy pre formovanie kreativity a zvýšenie praktických zručností a návykov absolventov technických odborov vysokých škôl

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
 • Project Number:
  013TUKE-4/2019
  Duration of the Project:
  2019-2021

Modern technologies and innovations in the education of physics at FMT TUKE

Moderné technológie a inovácie vo výučbe fyziky na FVT TUKE

 • Project Coordinator:
  Doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Project Number:
  002TUKE-4/2019
  Duration of the Project:
  2019-2021

Innovative methods and forms of education for the needs and development of language communication skills within the technical professional foreign language study material

Inovatívne metódy a formy vzdelávania pre potreby a rozvoj jazykových komunikačných zručností v rámci technického odborného cudzojazyčného študijného materiálu

 • Project Coordinator:
  PhDr. Marta Gluchmanová, PhD.
 • Project Number:
  001TUKE-4/2019
  Duration of the Project:
  2019-2021

Projects of Slovak Research and Development Agency

Surface modification using pulsating water jet

Modifikácia povrchov ultrazvukom budeným vodným prúdom

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Segej Hloch, PhD.
 • Project Number:
  APVV-22-0391
  Duration of the Project:
  2023 - 2027

Improvement of the production planning by implementation of the computer-aided fixture design system

Zdokonalenie plánovania produkcie implementáciou počítačom podporovaného systému pre dizajn prípravkov

 • Project Coordinator:
  Ing. František Botko, PhD.
 • Project Number:
  SK-UA-21-0060
  Duration of the Project:
  2022 - 2024

Research on femtosecond laser ultrasonic and abrasive grains hybrid processing micro structural surfaces of hard brittle materials

Výskum hybridného femtosekundového laserového, ultrazvukového a abrazívneho spracovania mikroštrukturných povrchov tvrdých krehkých materiálov

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.
 • Project Number:
  SK-CN-21-0046
  Duration of the Project:
  2022 - 2024

Research and implementation of a prototype robotic workplace for the creation of basal dental implants by methods of advanced machining

Výskum a implementácia prototypového robotizovaného pracoviska pre kreovanie bazálnych dentálnych implantátov progresívnymi metódami obrábania

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Ján Duplák, PhD.
 • Project Number:
  APVV-21-0293
  Duration of the Project:
  2022 - 2026

Research of welded joints properties of metal components prodeced by additive technologies SLM and SLS

Výskum a stanovenie postupov tavného zvárania kovových komponentov vyrobených aditívnymi technológiami SLM a SLS

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Project Number:
  APVV-21-0228
  Duration of the Project:
  2022 - 2026

Perspective electronic spin systems for future quantum technologies

Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie

 • Project Coordinator:
  RNDr. Lucia Gálisová, PhD.
 • Project Number:
  APVV-20-0150
  Duration of the Project:
  2021 - 2025

Functional properties of compacted composites based on magnetic particles with surface-modified properties

Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami

 • Project Coordinator:
  doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD.
 • Project Number:
  APVV-20-0072
  Duration of the Project:
  2021 - 2025

Research of the influence of technological parameters of abrasive water jet machining on the surface integrity of tool steels

Výskum vplyvu technologických parametrov obrábania abrazívnym vodným prúdom na integritu povrchu nástrojových ocelí

 • Project Coordinator:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Project Number:
  APVV-20-0514
  Duration of the Project:
  2021 - 2025

Modular Multifunctional Inspection Workplace using Computational Intelligence Techniques

Modulárne multifunkčné kontrolné pracovisko s využitím techník výpočtovej inteligencie

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Project Number:
  APVV-19-0590
  Duration of the Project:
  2020-2024

Investigation of cellular material properties

Výskum vlastností bunkových materiálov

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Project Number:
  APVV-19-0550
  Duration of the Project:
  2020 - 2024

Research and development of composite material configurations with advanced properties for applications in production machines

Výskum a vývoj kompozitných materiálových konfigurácií s pokročilými vlastnosťami pre aplikácie vo výrobných stojoch

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Zuzana Murčinková, PhD.
 • Project Number:
  APVV-18-0316
  Duration of the Project:
  2019 - 2023

Detection of the erosive effect of pulsating water jet on material

Detekcia eróznych účinkov pulzujúceho vodného prúdu na materiál

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.
 • Project Number:
  APVV-17-0490
  Duration of the Project:
  2018 - 2022

Endowment Fund Projects

Digi in Tech: A level higher in education

Digi in Tech: O úroveň vyššie vo vzdelávaní

 • Project Coordinator:
  Ing. Monika Trojanová, PhD.
 • Project Number:
  2023VZDinst028
  Duration of the Project:
  2023 -2024

AgileME: Do it agile

AgileME: Urob to agilne

 • Project Coordinator:
  Mgr. Angelina Iakovets, PhD.
 • Project Number:
  2023VZDinst034
  Duration of the Project:
  2023 -2024

Smart4student

Smart4student

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Jozef Husár, PhD.
 • Project Number:
  2022VZDinst072
  Duration of the Project:
  2022 - 2023

Rozvoj excelentných výskumných kapacít v oblasti aditívnych technológií pre Priemysel 21 storočia

Rozvoj excelentných výskumných kapacít v oblasti aditívnych technológií pre Priemysel 21 storočia

 • Project Coordinator:
  Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
 • Project Number:
  ITMS2014+: 313011BWN5
  Duration of the Project:
  2022 - 2023

Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia

Automatizácia a robotizácia pre výrobné procesy 21. storočia

 • Project Coordinator:
  Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
 • Project Number:
  ITMS2014+: 313011T566
  Duration of the Project:
  2016 - 2019

Pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby

Pokročilé plánovanie a riadenie diskrétnej výroby

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Project Number:
  ITMS2014+: 313012T109
  Duration of the Project:
  2019 - 2022

Foreign Projects

SME 5.0 - A Strategic Roadmap Towards the Next level of Intelligent, Sustainable and Human -Centred SMEs

SME 5.0 - A Strategic Roadmap Towards the Next level of Intelligent, Sustainable and Human -Centred SMEs

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Project Number:
  HORIZON-MSCA-2021-SE-01
  Duration of the Project:
  2023

ErgoDesing - Improving digital skills for Ergonomics and Bioengineering Innovations for inclusive Health Care

ErgoDesing - Improving digital skills for Ergonomics and Bioengineering Innovations for inclusive Health Care

 • Project Coordinator:
  prof.Ing. Katarína Monková, PhD.
 • Project Number:
  KA220-HED-0D601A76
  Duration of the Project:
  2021 - 2024

Sustainable Production Systems - Enhancing Science and Education

Sustainable Production Systems - Enhancing Science and Education

 • Project Coordinator:
  doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD.
 • Project Number:
  Akcia Rakúsko - Slovensko -2021-05-15-00
  Duration of the Project:
  2021 - 2022

Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment

Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment

 • Project Coordinator:
  prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 • Project Number:
  H2020-MSCA-RISE-2016
  Duration of the Project:
  2017 - 2022