Inžinierske štúdium

Inžiniersky študijný program sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania. Absolventi inžinierskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Manažment výroby

Absolventi študijného programu manažment výroby sú počas štúdia pripravovaní vykonávať povolania orientované na riadenie výrobného podniku vo všetkých odvetviach priemyslu. Zo získaných všeobecných znalostí ovládajú problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, majú znalosti o výrobných technológiách, materiáloch, výrobných strojoch, nástrojoch a prípravkoch, kontrole výrobných procesov a o ich riadení. Sú pripravení samostatne navrhovať pracovné prostredie, sledovať ekológiu, ochranu životného prostredia s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

študijný odbor: 2305 Výrobné technológie

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.

Absolventi študijného programu progresívne technológie sú počas štúdia pripravovaní vykonávať povolania orientované na vedúce pozície vo výrobnom procese podniku. Uplatňujú sa ako výrobní inžinieri, manažéri výroby, vedúci tímov v oblasti technickej prípravy výroby a v oblasti kontroly kvality výroby. Absolventi vedia systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú a organizačnú problematiku pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobných procesov a systémov aj s využitím CA technológií. Tieto poznatky sú integrované s vedomosťami ekonomického charakteru, čo im umožňuje riešiť aj problémy riadenia a prevádzkovania priemyselných výrob.

študijný odbor: 2305 Výrobné technológie

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.

Absolventi študijného programu počítačová podpora výrobných technológií sú počas štúdia pripravovaní vykonávať vedúce povolania orientované na prácu s CA softvérmi. Absolventi sú schopní komplexne riešiť technologickú a organizačnú problematiku pri návrhu a inovácii výrobných procesov a systémov, komplexne ovládajú problematiku CA systémov a CA technológií používaných pri príprave a riadení výroby aj so schopnosťou ich dotvárania, úprav pre špeciálne požiadavky a tvorbu špecializovaných aplikácií a nadstavieb. Sú schopní viesť tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov, projektovať výrobné celky s využitím počítačovej podpory.

študijný odbor: 2305 Výrobné technológie

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.

Absolventi študijného programu technológie automobilovej výroby sú počas štúdia pripravovaní vykonávať vedúce a riadiace pozície v spoločnostiach, ktoré sú partnermi, dodávateľmi, alebo priamo výrobcami automobilov. Absolventi majú potrebné znalosti a schopnosti so zameraním na problematiku a pravidlá realizácie komponentov v automobilovom priemysle. Absolventi sú vzdelávaní v zmysle INDUSTRY 4.0. Náplňou študijného programu sú najmä vedomosti z hlavných technologických operácií v automobilovom a príbuznom priemysle, ako aj zo stavby a prevádzky výrobnej techniky, jej montáže, oživovanie, programovanie a zoraďovanie, realizácie meraní, diagnostikou a servisom.

študijný odbor: 2305 Výrobné technológie

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.

Absolventi študijného programu monitoring a diagnostika technických zariadení sú počas štúdia pripravovaní vykonávať vedúce pozície v spoločnostiach zameraných na technické zariadenia, zisťovanie, analýzu a hodnotenie ich prevádzkových stavov, na modelovanie a simuláciu spoľahlivosti, navrhovanie systémov údržby, systémov pre meranie a vyhodnocovanie kvality výroby, na tribologickú diagnostiku, vibrodiagnostiku a servis technických zariadení. Majú široké uplatnenie na pozíciách vedúcich prevádzok, vedúcich údržbových, diagnostických a servisných tímov, alebo ako špecialisti pre navrhovanie metód a technických systémov pre diagnostiku, údržbu a servis technických zariadení, i ako vysokokvalifikovaní špecialisti pri kompletnom zabezpečovaní konkurenčne schopnej prevádzky technických zariadení a celých výrobných systémov.

študijný odbor: 2329 Výrobná technika

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.

Absolventi študijného programu obnoviteľné zdroje energie sú počas štúdia pripravovaní vykonávať vedúce a riadiace pozície v spoločnostiach zameraných na návrh, optimalizáciu a realizáciu obnoviteľných zdrojov energie. Absolventi poznajú zariadenia obnoviteľných zdrojov energií, vedia ich navrhovať a projektovať vrátane ich realizácie. Na základe širokých poznatkov o jednotlivých procesoch a ich súvislostiach sa môžu zúčastňovať aj na výskumných projektoch z oblasti realizácie kombinácií obnoviteľných zdrojov energií s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Majú poznatky o modelovaní, matematickom opise, poznajú metódy merania veličín. Ovládajú riadenie obnoviteľných zdrojov energií modernými prostriedkami.

študijný odbor: 2354 Procesná technika

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.

Absolventi študijného programu priemyselný manažment sú schopní samostatne riešiť problémy týkajúce sa riadenia podnikov na najvyššej riadiacej úrovni. Zo získaných teoretických vedomosti ovládajú problematiku z oblasti projektovania, výrobných systémov a procesov, ekonomiky, logistiky, kvality produkcie a bezpečnosti, právnych a spoločensko-etických predmetov.

študijný odbor: 2329 Výrobná technika

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný titul: Ing.