Bakalárske štúdium

Bakalársky študijný program sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Manažment výroby

Absolventi študijného programu manažment výroby sú počas štúdia pripravovaní vykonávať povolania orientované na manažment a riadenie výrobného podniku. Ovládajú problematiku manažérskej ekonomiky, plánovania výroby, rozpoznajú jednotlivé metódy manažérskeho rozhodovania, problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie, ako aj technickej prípravy výroby.

študijný odbor: 2305 Výrobné technológie

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.

Absolventi študijného programu progresívne technológie sú počas štúdia pripravovaní vykonávať povolania orientované na výrobný proces ako napríklad výrobný technológ, metrológ, materiálový technológ, kontrolór kvality. Ovládajú problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby. Majú znalosti o konvenčných a progresívnych výrobných technológiách, materiáloch, výrobných strojoch, nástrojoch a prípravkoch.

študijný odbor: 2305 Výrobné technológie

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.

Absolventi študijného programu počítačová podpora výrobných technológií sú počas štúdia pripravovaní vykonávať povolania orientované na prácu s CA softvérmi, ako napríklad konštruktér, CAM programátor, pracovník 3D kontroly. Sú schopní samostatne vytvárať technickú dokumentáciu a konštruovať, vykonávať počítačové analýzy a simulácie výrobných procesov, vytvárať programy pre CNC stroje.

študijný odbor: 2305 Výrobné technológie

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.

Absolventi študijného programu technológie automobilovej výroby sú počas štúdia pripravovaní vykonávať povolania, ktoré sú dopytované a žiadané najmä automobilkami, ktoré sú etablované na Slovensku a v Českej republike. Absolventi počas štúdia získavajú potrebné znalosti z oblasti technických materiálov, ktoré sa používajú v automobiloch, z oblasti technológii, ktoré sú aplikované pri výrobe automobilov a taktiež kontroly komponentov a finálnych podzostáv a zostáv, z ktorých sa skladá automobil.

študijný odbor: 2305 Výrobné technológie

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.

Absolventi študijného programu monitoring a diagnostika technických zariadení sú počas štúdia pripravovaní vykonávať povolania so zameraním na prevádzku technických zariadení, meranie a vyhodnocovanie prevádzkových stavov, na spoľahlivosť, kvalitu, diagnostiku, údržbu a servis technických zariadení. Na základe vyhodnotenia prevádzkových stavov technických zariadení majú schopnosti pracovať s meracími a diagnostickými prístrojmi pre zabezpečenie prevádzkovej schopnosti výrobnej techniky.

študijný odbor: 2329 Výrobná technika

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.

Absolventi študijného programu priemyselný manažment sú počas štúdia pripravovaní vykonávať povolania orientované na samostatné riadenie výrobného podniku vo všetkých priemyselných odvetviach. Ovládajú problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie i technickej prípravy výroby. Dokážu zabezpečovať chod výrobno- technologických systémov a zlepšovať ich prevádzkové parametre. Získavajú vedomosti o najmodernejších metódach riadenia, preto vedia flexibilne reagovať na zmeny v ekonomike a na trhu.

študijný odbor: 2645 Priemyselné inžinierstvo

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.

Absolventi študijného programu obnoviteľné zdroje energie sú počas štúdia pripravovaní vykonávať povolania orientované na analýzu procesov, ktoré prebiehajú v procesnej technike z rôznych oblastí priemyselnej a potravinárskej výroby. Sú schopní ovládať procesnú techniku, riadiť ju a manažovať v nej výrobu. Uplatniteľnosť absolventa je širokospektrálna, napríklad v odvetviach priemyslu pri riadení procesnej techniky, čističke odpadových vôd, riadení skládok odpadov, pri vývoji procesnej techniky, pri investičnej výstavbe i ako referenti techniky ochrany a monitorovania životného prostredia.

študijný odbor: 2354 Procesná technika

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: Bc.