Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium je určené pre absolventov inžinierskeho štúdia. Uskutočňuje sa v dennej forme (dĺžka štúdia 3 roky) a v externej forme (dĺžka štúdia 5 rokov). Je ukončené vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „philosophiae doctor” (v skratke PhD.).

Výrobné technológie

Absolventi doktorandského študijného programu výrobné technológie v študijnom odbore strojárske technológie a materiály sú počas štúdia pripravovaní pre uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov, v top manažérskych funkciách, v oblasti riadenia výrobných oddelení so sofistikovanou progresívnou technológiou, v ústavoch akadémií vied, na fakultách technických univerzít a technických vysokých škôl výrobno- technologického zamerania. Uplatnenie nájdu aj v poradenských firmách a organizáciách výrobno-technologického zamerania, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa. Absolventi doktorandského študijného programu výrobné technológie predstavujú základný hybný element pre výrobné podniky, sú schopní preniesť do praxe najnovšie výsledky vedy a výskumu, prvky inovácie, racionalizácie, novosti a progresivity. Absolventi majú prehĺbené a rozšírené teoretické a praktické poznatky z technologických disciplín z oblasti metalurgie, nových materiálov, progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania technických materiálov, automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií vo výrobných podnikoch so zohľadnením kvalitatívnych, technicko-ekonomických a ekologických aspektov rôznych typov výrob.

študijný odbor: 2307 Strojárske technológie a materiály

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: PhD.

Absolventi doktorandského študijného programu počítačová podpora výrobných technológií v študijnom odbore strojárske technológie a materiály sú počas štúdia pripravovaní pre uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov využívajúcich špičkovú výpočtovú techniku, vo vyšších manažérskych funkciách, v oblasti riadenia oddelení využívajúcich výpočtovú techniku na vývoj nových výrobkov a realizáciu ich výroby, v ústavoch Slovenskej akadémie vied, na fakultách technických univerzít a technických vysokých škôl využívajúcich výpočtovú techniku a CA systémy a technológie. Uplatnia sa aj vo firmách a podnikoch zameraných na predaj a využívanie systémov počítačovej podpory výroby, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa. Absolventi majú prehĺbené a rozšírené teoretické poznatky z disciplín počítačovej podpory a aplikácie CA systémov v oblasti progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania kovov, automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií vo výrobných podnikoch so zohľadnením aspektov automatizácie rôznych typov výrob.

študijný odbor: 2307 Strojárske technológie a materiály

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: PhD.

Absolventi doktorandského študijného programu navrhovanie technických systémov v študijnom odbore výrobná technika sú počas štúdia pripravovaní pre uplatnenie ako vývojoví a výskumní pracovníci v rôznych oblastiach priemyslu, ako špecialisti na komplexné zabezpečenie aspektov kvality produkcie výrobnej techniky vo väzbe výskum – vývoj – výroba – použitie - recyklácia. Absolventi ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja výrobnej techniky s orientáciou na vývoj obrábacích, tvárniacich, zváracích, lejárskych strojov, robotických a manipulačných zariadení, strojov pre výrobu a spracovanie dreva, tuhého odpadu a pod. Získajú hlboké vedomosti z oblasti teórie a stavby technických systémov, vedia riadiť výskumné tímy pracovníkov v tejto oblasti a samostatne viesť výskumné projekty. Súčasne získajú schopnosti formulovať hypotézy, spôsoby ich overovania, plánovať experimenty s následnou analýzou a verifikáciou získaných údajov.

študijný odbor: 2329 Výrobná technika

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: PhD.

Absolventi doktorandského študijného programu riadenie priemyselnej výroby v študijnom odbore priemyselné inžinierstvo sú počas štúdia pripravovaní pre uplatnenie na pozície špecialistov pre riadenie výrobných podnikov vo všetkých odvetviach priemyslu, v oblasti riadenia špecializovaných oddelení, v ústavoch akadémií vied, na fakultách technických univerzít a technických vysokých škôl priemyselno-ekonomického zamerania. Absolventi ovládajú vedecké metódy výskumu s orientáciou na manažérstvo, ekonomické vedy, vedecké techniky projektovania výrob, ekonomických systémov a procesov, ako aj techník prognózovania s využitím výpočtovej techniky.

študijný odbor: 2645 Priemyselné inžinierstvo

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: PhD.

Absolventi doktorandského študijného programu procesná technika v študijnom odbore procesná technika sú počas štúdia pripravovaní pre uplatnenie ako vývojoví a výskumní pracovníci v oblasti procesnej techniky, špecialisti pre danú oblasť, vo vyšších manažérskych funkciách, v oblasti riadenia podnikov, ktoré sa zaoberajú problematikou procesnej techniky. Absolventi ovládajú vedecké metódy výskumu i vývoja nových procesov a technológií. Dokáže rigorózne hodnotiť a porovnávať získané informácie z odbornej literatúry a vlastných experimentov. Je spôsobilý plánovať experimenty a ovládať meracie a vyhodnocovacie techniky náročných experimentov. Získané poznatky dokáže zovšeobecňovať a formulovať ich v primeranej forme. Používa najmodernejšiu laboratórnu techniku na vlastný výskum i vývoj a diseminuje výsledky riešení. Presne formuluje vedecký problém, komunikuje so špecialistami elektronikmi, fyzikmi, chemikmi, chemickými inžiniermi, energetikmi pri riešení časti jeho výskumných problémov. Vyhodnocuje právne, environmentálne a bezpečnostné aspekty produkcie, skúmanej (vyvíjanej) výroby, produktov, technológie a použitej procesnej techniky.

študijný odbor: 2354 Procesná technika

Dĺžka štúdia: 3 roky
Získaný titul: PhD.