SK | EN
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

Študijné programy

Uchádzači » Študijné programy
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalárske štúdium

 
 1. Študijný odbor: 2305 Výrobné technológie
 
Študijné programy:
 
 • MANAŽMENT VÝROBY
 • POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ
 • PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE
 • TECHNOLÓGIE AUTOMOBILOVEJ VÝROBY
 
                
 1. Študijný odbor:  2329 Výrobná technika
 
Študijné programy:
 
 • MONITORING A DIAGNOSTIKA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
 • POČÍTAČOVÉ KONŠTRUOVANIE TECHNICKÝCH SYSTÉMOV
 
 1. Študijný odbor:  2354 Procesná technika
 
Študijný program:
 
 • OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
 
 1. Študijný odbor: 2645 Priemyselné inžinierstvo
 
Študijný program:
 
 • PRIEMYSELNÝ MANAŽMENT


 


 


 
PROFILY ABSOLVENTOV

Bakalárske štúdium
Bakalársky študijný program sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Manažment výroby
 
Absolventi  sú spôsobilí  vykonávať profesiu výrobný manažér podniku, mali by byť schopní viesť a organizovať podnikateľskú činnosť.  Ovládajú problematiku manažérskej ekonomiky, plánovania výroby, rozpoznajú jednotlivé metódy manažérskeho rozhodovania, problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie, ako aj technickej prípravy výroby. Majú znalosti o výrobných technológiách, materiáloch, výrobných strojoch, nástrojoch  a  prípravkoch,  kontrole  výrobných  procesov  a  o  ich  riadení. Dokážu  zabezpečovať chod výrobno-technologických  systémov  a  zlepšovať ich  prevádzkové  parametre.  Uplatnia sa  pri  implementácii  a  prevádzkovaní  výrobno-technologických  systémov  aj ako technológovia,  konštruktéri  výrobných  pomôcok  v oblasti  technickej  prípravy  výroby  a  v kontrole kvality  výroby.  Majú  poznatky  a  schopnosti  na  zabezpečenie  racionálnej  výrobnej  prevádzky,  na riešenie  problémov  logistiky  a riadenia  výroby.  Sú dostatočne pripravení  na  projektovanie ucelených častí výrobných postupov s adekvátnym využitím výpočtovej techniky a CA technológií.

Počítačová podpora výrobných technológií 

Absolventi sú spôsobilí vykonávať profesiu výrobných technológov s rozšírenými schopnosťami ovládania počítačovej techniky, CAx systémov a CAx technológií používaných pri príprave a riadení výroby. Sú schopní samostatne vytvárať technickú dokumentáciu a konštruovať s počítačovou podporou, vykonávať počítačové analýzy a simulácie výrobných procesov, vytvárať programy pre CNC riadené výrobné stroje, simulovať činnosť a projektovať výrobné pracoviská s počítačovou podporou. Súčasne získajú poznatky z oblasti informačných systémov, hardvéru výpočtovej techniky a počítačových sietí. Uplatňujú sa pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov ako technológovia, konštruktéri výrobných nástrojov a prípravkov pomôcok, v oblasti technickej prípravy výroby a pri programovaní NC techniky a výrobných systémov s použitím výpočtovej techniky a vhodných softvérov.

Progresívne technológie

 
Absolventi sú  spôsobilí  vykonávať profesiu výrobný technológ. Ovládajú problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby. Majú znalosti o výrobných technológiách, materiáloch, výrobných strojoch, nástrojoch  a  prípravkoch,  kontrole  výrobných  procesov  aj  o  ich  riadení. Dokážu  zabezpečovať chod výrobno-technologických  systémov  a  zlepšovať ich  prevádzkové  parametre.  Uplatňujú sa  pri  implementácii  a  prevádzkovaní  výrobno-technologických  systémov  ako technológovia,  konštruktéri  výrobných  pomôcok,  v oblasti  technickej  prípravy  výroby  a  v kontrole kvality  výroby.  Majú  poznatky a schopnosti  na  zabezpečenie  racionálnej  výrobnej  prevádzky,  na riešenie  problémov  logistiky  a  riadenie  výroby.  Sú dostatočne pripravení  na  projektovanie ucelených častí výrobných postupov s adekvátnym využitím výpočtovej techniky a CA technológií.

Technológie automobilovej výroby

 

Absolventi majú potrebné znalosti a schopnosti teoretického a aplikačného charakteru so zameraním na problematiku a pravidlá realizácie komponentov pre náročný automobilový a príbuzný priemysel vo všetkých jej fázach od vývoja cez výrobu, overenie, až po schválenie sériovej výroby a expedíciu výrobkov.

Náplňou študijného programu sú najmä vedomosti z hlavných technologických operácií v automobilovom a príbuznom priemysle, napr. vysokorýchlostné obrábanie, obrábanie kompozitov, obrábanie laserom, vodným prúdom, vstrekovanie plastov, liatie kovov pod tlakom, obrábanie hliníka, tvárnenie, zváranie, lepenie, kvalitatívne zabezpečenie, metrologické zabezpečenie, ako aj zo stavby a prevádzky výrobnej techniky, jej montáže, oživovanie, programovanie a zoraďovanie, realizácie meraní, diagnostikou a servisom. Ďalej získajú vedomosti o reťazci: Preskúmanie požiadaviek priamo od automobilového zákazníka alebo jeho dodávateľa, vypracovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie, výroba náradia a meradiel, technické zabezpečenie sériovej či overovacej výroby, proces výroby komponentov, metrologický a metalurgický rozbor, validácia a životnostné skúšky, verifikácia návrhu procesu a schválenie sériovej výroby. Nadobudnú vedomosti o monitorovaní a hodnotení výrobných procesov, strojov a meracích zariadení, ako aj o bezpečnosti výrobku (štatistické metódy a techniky kvality, legislatíva), ktorá podľa platných noriem pre automobilový priemysel musí byť zahrnutá už do fázy vývoja nového výrobku. Oboznámia sa s činnosťami, ktoré požadujú platné technické špecifikácie pre automobilový priemysel vo svete. Majú i doplnkové a súvisiace znalosti o výrobných systémoch, o základoch aplikácií PC techniky, riadení výrobných prevádzok, o technických materiáloch a ich skúšaní, o vibrodiagnostike a tribotechnike, o  základoch ekonomiky, ekológie a ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a podobne. Uplatnia sa vo výrobných aj nevýrobných sférach na rôznych postoch so zameraním na automobilový a príbuzný priemysel.
 

Monitoring a diagnostika technických zariadení


Absolventi majú potrebné znalosti a schopnosti aplikačno-teoretického charakteru so zameraním na prevádzku technických zariadení, meranie a vyhodnocovanie prevádzkových stavov, na spoľahlivosť, kvalitu, diagnostiku, údržbu a servis technických zariadení. Majú i doplnkové a súvisiace znalosti o výrobných systémoch, o základoch aplikácií PC techniky, riadení výrobných prevádzok, o technických materiáloch a ich skúšaní, ale i o  základoch ekonomiky, priemyselnej psychológie, etiky, ekológie a ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na základe nadobudnutých poznatkov a schopností sú schopní pracovať samostatne i v tíme a dokážu riešiť problémy súvisiace s prevádzkou výrobnej techniky, s monitoringom a diagnostikou jej prevádzkových stavov. Na základe vyhodnotenia prevádzkových stavov technických zariadení majú schopnosti pracovať s meracími a diagnostickými prístrojmi pre zabezpečenie prevádzkovej schopnosti výrobnej techniky a rozhodovať o ekonomicky efektívnom druhu údržby. Uplatňujú sa ako diagnostici prevádzkových stavov technických zariadení, ako špecialisti v údržbových a servisných tímoch a v ďalších oblastiach pri kompletnom zabezpečovaní prevádzky technických zariadení a celých výrobných systémov.


Počítačové konštruovanie technických systémov
 

Absolventi sú schopní navrhovať a vypracovať konštrukčnú dokumentáciu častí a jednoduchších uzlov strojných zariadení výrobnej techniky s použitím moderných prostriedkov výpočtovej techniky. Majú základné znalosti o teórii, stavbe a riadení výrobných strojov a zariadení, o ich aplikovaní na technologické a prevádzkové podmienky. Dokážu  vykonávať aj  profesiu prevádzkara výrobnej techniky,  analyzovať problémy a možnosti, ktoré vznikajú pri prevádzkovaní výrobnej techniky, súvisiace predovšetkým s jej montážou, prevádzkou a servisom. Spolupracujú s manažérmi, používateľmi výrobných strojov a zariadení a špecialistami iných profesií. Taktiež majú základné  znalosti o podnikaní, organizácii práce a manažmente s možnosťou pôsobenia vo verejnom aj  súkromnom sektore. Ako samostatní podnikatelia sa uplatnia najmä v oblasti konštruovania a projektovania, navrhovania oceľových konštrukcií, údržby, servisu a predaja výrobnej techniky. 

 
Obnoviteľné zdroje energie
 

Absolventi dokážu analyzovať procesy prebiehajúce v procesnej technike z rôznych oblastí priemyselnej a potravinárskej výroby. Poznajú techniku na spracovanie a recykláciu tuhých a tekutých odpadov. Sú schopní ovládať procesnú techniku, riadiť ju a manažovať v nej výroby. Absolventi dokážu komunikovať a spolupracovať s technológmi, chemickými inžiniermi, projektantmi, manažérmi a špecialistami iných profesií. Ovládajú základy svojho študijného odboru, organizácie práce a manažmentu, základy strojárskych technológií. Uplatnia sa v rôznych odvetviach priemyslu pri riadení procesnej techniky, čističke odpadových vôd, riadení skládok odpadov, pri vývoji procesnej techniky, pri investičnej výstavbe i ako referenti techniky ochrany a monitorovania životného prostredia.
                                                                                                  

Priemyselný manažment 
 

Absolventi sú schopní samostatne riadiť firmu vo všetkých odvetviach výroby a podnikania, ako aj v rôznych ekonomických podmienkach a situáciách. Ovládajú problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie i technickej prípravy výroby. Majú znalosti o výrobných technológiách, materiáloch, výrobných strojoch, nástrojoch  a  prípravkoch,  kontrole  výrobných  procesov  a  o  ich  riadení. Dokážu  zabezpečovať chod výrobno-technologických  systémov  a  zlepšovať ich  prevádzkové  parametre. Získavajú vedomosti o  najmodernejších metódach riadenia, preto vedia flexibilne reagovať na zmeny na trhu. Zvládajú úlohy v oblasti finančného manažmentu, manažmentu technického  a technologického rozvoja, prípravy a zavádzania nových výrob a výrobkov. Z vypracovaných analýz vedia stanoviť prognózu firmy t.j. predpovedať jej budúci vývoj a dokážu tak doviesť firmu k úspešnému splneniu cieľov. Absolventi sa môžu  tiež uplatniť v oblastiach riadenia výroby, prevádzky a kvality výrobkov. Sú pripravení samostatne navrhovať pracovné prostredie, sledovať ekológiu, ochranu životného prostredia s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.  

 

 

Inžinierske štúdium

 
 1. Študijný odbor: 2305 Výrobné technológie
 
Študijné programy:
 
 • MANAŽMENT VÝROBY
 • POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ
 • PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE
 • TECHNOLÓGIE AUTOMOBILOVEJ VÝROBY
 
 1. Študijný odbor:  2329 Výrobná technika
 
Študijné programy:
 
 • MONITORING A DIAGNOSTIKA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
 • POČÍTAČOVÉ NAVRHOVANIE TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ
 
 1. Študijný odbor:  2354 Procesná technika
 
Študijný program:
 
 • OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

 
PROFILY ABSOLVENTOV
Inžinierske štúdium
Inžiniersky študijný program sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania. Absolventi inžinierskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Manažment výroby
 
Absolventi sú  schopní samostatne riadiť firmu vo všetkých odvetviach výroby a podnikania a tiež v rôznych ekonomických podmienkach a situáciách. Zo získaných všeobecných znalostí ovládajú problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, majú znalosti o výrobných technológiách, materiáloch, výrobných strojoch, nástrojoch  a  prípravkoch,  kontrole  výrobných  procesov  a  o  ich  riadení. Dokážu  zabezpečovať chod výrobno-technologických  systémov  a  zlepšovať ich  prevádzkové  parametre. Nadobudnú vedomosti o  najmodernejších metódach riadenia, vďaka čomu vedia flexibilne reagovať na zmeny na trhu, zvládnu úlohy v oblasti finančného manažmentu, manažmentu technického  a technologického rozvoja, prípravy a zavádzania nových výrob a výrobkov. Z vypracovaných analýz vedia stanoviť prognózu firmy t.j. predpovedať jej budúci vývoj a dokáže tak priviesť firmu k úspešnému splneniu cieľov. Uplatnia sa v oblastiach riadenia výroby, prevádzky a kvality výrobkov. Sú pripravení samostatne navrhovať pracovné prostredie, sledovať ekológiu, ochranu životného prostredia s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Počítačová podpora výrobných technológií
 
Absolventi sú spôsobilí vykonávať profesiu výrobný inžinier s komplexnými schopnosťami ovládania počítačovej techniky. S počítačovou podporou sú schopní komplexne riešiť technologickú a organizačnú problematiku pri návrhu a inovácii výrobných procesov a systémov, komplexne ovládajú problematiku CA systémov a CA technológií používaných pri príprave a riadení výroby aj so schopnosťou ich dotvárania, úprav pre špeciálne požiadavky a tvorbu špecializovaných aplikácií a nadstavieb. Sú schopní viesť tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov, projektovať výrobné celky s využitím počítačovej podpory. Sú vybavení aj vedomosťami ekonomického charakteru a vedomosťami z oblasti podnikania, čo im umožňuje uplatniť sa aj v pozícii vedúcich pracovných tímov využívajúcich počítačovú techniku v oblasti technickej prípravy výroby a sú schopní sa uplatniť ako manažéri firiem a súkromní podnikatelia v oblasti aplikácie výpočtovej techniky a CA systémov prednostne v oblasti podpory výroby.

Progresívne technológie  
Absolventi sú spôsobilí vykonávať profesiu výrobný inžinier. Vedia systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú a organizačnú problematiku pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobných procesov a systémov aj s využitím CA technológií. Ich schopnosti sú integrované s vedomosťami ekonomického charakteru, čo absolventom umožňuje riešiť aj problémy riadenia a prevádzkovania výrob. Uplatňujú sa ako výrobní inžinieri, manažéri výroby, vedúci tímov v oblasti technickej prípravy výroby a v oblasti kontroly kvality výroby. Majú schopnosti samostatne alebo v tímoch riešiť problematiku technologického projektovania výrobných procesov a systémov na základe komplexných a systémových vzťahov jednotlivých technológií, požiadaviek integrácie, automatizácie a efektívnosti výrobných procesov. Rovnako majú dostatočné vedomosti z ekonomiky a riadenia výroby, aby mohli riešiť ekonomické, prevádzkové a riadiace úlohy vo výrobe vo veľkých podnikoch, ale aj malých spoločnostiach. Sú schopní systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú a organizačnú problematiku pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobných strojárskych a elektrotechnických procesov a systémov. Tieto poznatky sú integrované s vedomosťami ekonomického charakteru, čo im umožňuje riešiť aj problémy riadenia a prevádzkovania strojárskych a elektrotechnických výrob. Všetky tieto činnosti vykonávajú s podporou CAx technológií, metód matematického modelovania, metód simulácie, logistiky a matematickej optimalizácie. 

Technológie automobilovej výroby
 
Absolventi majú potrebné znalosti a schopnosti teoretického a aplikačného charakteru so zameraním na problematiku a pravidlá realizácie komponentov pre náročný automobilový a príbuzný priemysel vo všetkých jej fázach od vývoja cez výrobu, overenie, až po schválenie sériovej výroby a expedíciu výrobkov.
Náplňou študijného programu sú najmä vedomosti z hlavných technologických operácií v automobilovom a príbuznom priemysle, napr. vysokorýchlostné obrábanie, obrábanie kompozitov, obrábanie laserom, vodným prúdom, vstrekovanie plastov, liatie kovov pod tlakom, obrábanie hliníka, tvárnenie, zváranie, lepenie, kvalitatívne zabezpečenie, metrologické zabezpečenie, ako aj zo stavby a prevádzky výrobnej techniky, jej montáže, oživovanie, programovanie a zoraďovanie, realizácie meraní, diagnostikou a servisom. Získajú vedomosti o reťazci: Preskúmanie požiadaviek priamo od automobilového zákazníka alebo jeho dodávateľa, vypracovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie, výroba náradia a meradiel, technické zabezpečenie sériovej či overovacej výroby, proces výroby komponentov, metrologický a metalurgický rozbor, validácia a životnostné skúšky, verifikácia návrhu procesu a schválenie sériovej výroby. Nadobudnú  tiež vedomosti o monitorovaní a hodnotení výrobných procesov, strojov a meracích zariadení, ako aj o bezpečnosti výrobku (štatistické metódy a techniky kvality, legislatíva), ktorá podľa platných noriem pre automobilový priemysel musí byť zahrnutá už do fázy vývoja nového výrobku. Spoznajú činnosti, ktoré požadujú platné technické špecifikácie pre automobilový priemysel vo svete. Absolventi majú i doplnkové a súvisiace znalosti o výrobných systémoch, o základoch aplikácií PC techniky, riadení výrobných prevádzok, o technických materiáloch a ich skúšaní, o vibrodiagnostike a tribotechnike, o  základoch ekonomiky, ekológie a ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a podobne. Môžu sa uplatniť vo výrobných aj nevýrobných spoločnostiach na rôznych postoch, ktoré požadujú zvládať činnosti uvedené v tomto profile najmä so zameraním na automobilový a príbuzný priemysel.

Monitoring a diagnostika technických zariadení
 
Absolventi majú potrebné znalosti a schopnosti teoreticko-aplikačného charakteru pre samostatné riešenie úloh zameraných na technické zariadenia, zisťovanie, analýzu a hodnotenie ich prevádzkových stavov, na modelovanie a  simuláciu spoľahlivosti, navrhovanie systémov údržby, systémov pre meranie a vyhodnocovanie kvality výroby, na tribologickú diagnostiku, vibrodiagnostiku a servis technických zariadení. Majú i doplnkové a súvisiace znalosti o modelovaní výrobných systémov, o aplikačných softvéroch pre vyhodnocovanie a predikciu prevádzkových stavov a režimov technických zariadení, riadení výrobných prevádzok, o technických materiáloch a ich skúšaní, ale i o logistike, základoch ekonomiky, priemyselnej psychológii, etike, ekológii a ochrane životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na základe nadobudnutých poznatkov a vedomostí sú schopní viesť odborné tímy i pracovať v nich ako špecialisti a dokážu samostatne riešiť problémy súvisiace s prevádzkou výrobnej techniky, s monitoringom a diagnostikou jej prevádzkových stavov. Na základe vyhodnotenia prevádzkových stavov technických zariadení odporúčajú metódy, prístroje a technické systémy pre zabezpečovanie a riadenie prevádzky výrobnej techniky a navrhujú ekonomicky efektívne systémy pre diagnostiku, údržbu a servis prevádzkovaných technických zariadení. Majú široké uplatnenie na pozíciách vedúcich prevádzok, vedúcich údržbových, diagnostických a servisných tímov alebo ako špecialisti pre navrhovanie metód a technických systémov pre diagnostiku, údržbu a servis technických zariadení, i ako vysokokvalifikovaní špecialisti pri kompletnom zabezpečovaní konkurenčne schopnej prevádzky technických zariadení a celých výrobných systémov.

Počítačové navrhovanie technologických zariadení
 
Absolventi majú základné znalosti z teórie, stavby technologických zariadení a ich riadenia pre konkrétne technologické a prevádzkové podmienky. Súčasne zvládnu problematiku počítačového navrhovania konštrukcií a uzlov výrobnej techniky, analyzujú ich pevnostné, kinematické a dynamické charakteristiky s cieľom ich rozmerovej a hmotnostnej optimalizácie na báze aplikácie CAME systémov. Rovnako majú primerané poznatky  z podnikania, organizácie práce a manažmentu. Môžu sa uplatniť v rôznych odvetviach priemyslu (vo verejnom aj súkromnom sektore), tiež ako odborní pracovníci pre navrhovanie a prevádzkovanie systémov medzioperačnej dopravy a manipulačných zariadení, prevádzke výrobnej techniky, jej montáže a programovaní.

Obnoviteľné zdroje energie
 
Absolventi majú teoretické vedomosti z prenosu hybnosti, tepla a látky, z teórie konštruovania aparátov, strojov a zariadení procesnej techniky. Ovládajú teóriu mechanických, hydraulických, tepelných, difúznych procesov a reaktorov, špeciálne oblasti fyzikálnej chémie, procesy spracovania tuhých látok, práškových materiálov, kvapalín, plynov, rôznych zmesí tak newtonovskej, ako aj nenewtonovskej povahy. Poznajú stroje a zariadenia procesnej techniky, vedia ich konštrukčne navrhovať na požadované funkcie a rovnako aj projektovať vrátane ich realizácie. Na základe širokých teoretických poznatkov o jednotlivých procesoch a ich súvislostiach sa môžu zúčastňovať aj na výskumných projektoch z oblasti realizácie procesnej techniky pre nové výrobné technológie s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Majú poznatky o modelovaní procesov, ich matematickom opise, poznajú metódy merania statických aj kinetických charakteristík, ovládajú meranie procesných veličín a riadenie procesnej techniky modernými prostriedkami (PC, mikroprocesormi a podobne). Sú vyškolení pre využívanie najmodernejších metód a prostriedkov pri riešení zložitých technických problémov z procesnej techniky.
Praktické schopnosti a zručnosti absolventa: špecifikovať, navrhovať, prevádzkovať a riadiť procesnú techniku; hodnotiť procesnú techniku podľa všeobecných kritérií platných pre procesnú techniku; komunikovať s projektantmi v investičných aktivitách; spolupracovať pri výskume a vývoji procesov a konštrukčných prvkov pre procesnú techniku; posudzovať správnosť aplikácie procesov a vhodnosť nastavených parametrov v procesnej technike vo výrobe.
 
 

Doktorandské štúdium

 
 1. Študijný odbor: 2307 Strojárske technológie a materiály
 
Študijné programy:
 
 • VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE
 • POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ
 
 1. Študijný odbor:  2329 Výrobná technika
 
Študijný program:
 
 • NAVRHOVANIE TECHNICKÝCH SYSTÉMOV
 
 1. Študijný odbor:  2354 Procesná technika
 
Študijný program:
 
 • PROCESNÁ TECHNIKA
 
 1. Študijný odbor: 2645 Priemyselné inžinierstvo
 
Študijný program:
 
 • RIADENIE PRIEMYSELNEJ VÝROBY

           
PROFILY ABSOLVENTOV
Doktorandské štúdium
Doktorandské štúdium je určené pre absolventov inžinierskeho štúdia. Uskutočňuje sa v dennej  forme (dĺžka štúdia 3 roky) a v externej forme (dĺžka štúdia 4 rokov). Je ukončené vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul "philosophiae doctor" (v skratke PhD.).
 
Výrobné technológie


Absolvent doktorandského študijného programu Výrobné technológie v študijnom odbore Strojárske technológie a materiály má prehĺbené a rozšírené teoretické a praktické poznatky z technologických disciplín z oblasti metalurgie, nových materiálov, progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania technických materiálov, automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií vo výrobných podnikoch so zohľadnením kvalitatívnych, technicko-ekonomických a ekologických aspektov rôznych typov výrob. Môžu sa uplatniť vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov, v top manažérskych funkciách, v oblasti riadenia výrobných oddelení so sofistikovanou progresívnou technológiou, v ústavoch akadémií vied, na fakultách technických univerzít a technických vysokých škôl výrobno-technologického zamerania.Uplatnenie nájdu aj v poradenských firmách a organizáciách výrobno-technologického zamerania, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa. Absolventi doktorandského študijného programu Výrobné technológie predstavujú základný hybný element pre výrobné podniky, sú schopní preniesť do praxe najnovšie výsledky vedy a výskumu, prvky inovácie, racionalizácie, novosti a progresivity. 
 
Počítačová podpora výrobných technológií

Absolvent doktorandského študijného programu Počítačová podpora výrobných technológií v študijnom odbore Strojárske technológie a materiály má prehĺbené a rozšírené teoretické poznatky z disciplín počítačovej podpory a aplikácie CA systémov v oblasti progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania kovov, automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií vo výrobných podnikoch so zohľadnením aspektov automatizácie rôznych typov výrob. Môžu sa uplatniť vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov využívajúcich špičkovú výpočtovú techniku, vo vyšších manažérskych funkciách, v oblasti riadenia oddelení využívajúcich výpočtovú techniku na vývoj nových výrobkov a realizáciu ich výroby, v ústavoch Slovenskej akadémie vied, na fakultách technických univerzít a technických vysokých škôl využívajúcich výpočtovú techniku a CA systémy a technológie. Uplatnia sa  aj vo firmách a podnikoch zameraných na predaj a využívanie systémov počítačovej podpory výroby, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa.
 
Navrhovanie technických systémov

Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Navrhovanie technických systémov v študijnom odbore Výrobná technika ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja výrobnej techniky s orientáciou na vývoj obrábacích, tvárniacich, zváracích, lejárskych strojov, robotických a manipulačných zariadení, strojov pre výrobu a spracovanie dreva, tuhého odpadu a pod. Získajú hlboké vedomosti z oblasti teórie a stavby technických systémov, vedia riadiť výskumné tímy pracovníkov v tejto oblasti a samostatne viesť výskumné projekty. Súčasne získajú schopnosti formulovať hypotézy, spôsoby ich overovania, plánovať experimenty s následnou analýzou a verifikáciou získaných údajov. Môžu sa uplatniť ako vývojoví a výskumní pracovníci v rôznych oblastiach priemyslu, ako špecialisti na komplexné zabezpečenie aspektov kvality produkcie výrobnej techniky vo väzbe výskum – vývoj – výroba – použitie - recyklácia.

Procesná technika 

Absolvent ovláda filozofiu študijného odboru Procesná technika a vie  používať vedecké metódy výskumu i vývoja nových procesov a technológií. Dokáže rigorózne hodnotiť a porovnávať získané informácie z odbornej literatúry a vlastných experimentov. Je spôsobilý plánovať experimenty a ovládať meracie a vyhodnocovacie techniky náročných experimentov. Získané poznatky dokáže zovšeobecňovať a formulovať ich v primeranej forme. Používa najmodernejšiu laboratórnu techniku na vlastný výskum i vývoj a diseminuje výsledky riešení. Presne formuluje vedecký problém, komunikuje so špecialistami elektronikmi, fyzikmi, chemikmi, chemickými inžiniermi, energetikmi pri riešení časti jeho výskumných problémov. Vyhodnocuje právne, environmentálne a bezpečnostné aspekty produkcie, skúmanej (vyvíjanej) výroby, produktov, technológie a použitej procesnej techniky.

Riadenie priemyselnej výroby

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na manažérstvo, ekonomické vedy, vedecké techniky projektovania výrob, ekonomických systémov a procesov, ako aj techník prognózovania s využitím výpočtovej techniky. Absolvent  v študijnom odbore  Priemyselné inžinierstvo bude môcť na báze systémových vied pracovať nielen v priemyselných odvetviach, ale aj v ostatných oblastiach života spoločnosti.