SK | EN
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

Grantové úlohy a projekty

Grantové úlohy a projekty
Granty VEGA 1/0419/16  Skúmanie zložitosti a priepustnosti výrobných systémov s využitím nástrojov axiomatického dizajnu a teórie entropie prof. Ing. Modrák Vladimír, CSc.
  1/0822/16  Výskum inteligentného manipulačného zariadenia na báze pneumatických umelých svalov s troma stupňami voľnosti doc. Ing. Piteľ Ján, PhD.
  1/0041/16  Výskum vplyvu konštrukčných úprav vtokového systému tlakovej lejacej formy na kvalitu odliatkov doc. Ing. Gašpár Štefan, PhD.
  1/0492/16  Výskum možností eliminácie deformácií tenkostenných súčiastok s využitím vysokorýchlostného obrábania prof. Ing. Zajac Jozef, CSc.
  1/0338/15  Výskum efektívnych kombinácií energetických zdrojov na báze obnoviteľných energií doc. Ing. Miroslav Rimár, CSc.
  1/0619/15Matematické a štatistické modelovanie pozorovaných závislostí trvanlivosti vybraných rezných materiálov doc. Ing. Michalik Peter, PhD. Ing. Paed. IGIP
  1/0614/15Výskum a optimalizácia stratégií aditívnej výroby kovových tvarovo zložitých súčiastok s ohľadom na ich mechanické vlastnosti, mikroštruktúru, kvalitu povrchu a presnosť dosiahnutých rozmerov s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských podnikov doc. Ing. Katarína Monková, PhD.
  1/0381/15 Výskum vplyvu vybraných technologických parametrov tlakového liatia na pevnostné a úžitkové vlastnosti tlakovo liatych odliatkov na báze Al-Si zliatin doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
  1/0738/14 Štúdium koróznej odolnosti povlakovaných oceľových plechov pre použitie v automobilovom priemysle RNDr. Erika Fechová, PhD.
  1/0409/13 Matematické modelovanie vzťahu mikrogeometrie povrchu na výsledné kvalitatívne parametre súčiastok vyrobených trieskovým obrábaním doc. Ing. Anton Panda, PhD.
  1/0904/13 Výskum a optimalizácia kinematických a dynamických charakteristík komponentov výrobnej techniky pre prenos výkonu prof. Ing. Slavko Pavlenko, CSc.
  1/0881/13 Výskum algoritmov a metód prediktívneho riadenia spaľovacích procesov biomasy doc. Ing. Ján Piteľ, PhD.
Granty KEGA 026TUKE-4/2016 Implementácia moderných informačno-komunikačných technológií do výučby prírodovedných a technických predmetov na fakultách technického zamerania PaedDr. Alena Vagaská, PhD.
  080TUKE-4/2015 Centrum edukácie a popularizácie techniky prof. Ing. Slavko Pavlenko, CSc.
  042TUKE-4/2015 Implementácia vedomostí z oblastí inovačných technológií do procesu modernizácie technologicky orientovaných predmetov v študijnom odbore výrobné technológie prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
  078TUKE-4/2015 Adaptácia podnikového informačného systému pre podmienky masovej customizácie za účelom interaktívnej výučby v študijnom programe Riadenie výroby prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
  087TUKE-4/2015 Obsahová integrácia znalostí a prakticky orientovaných zručností v študijnom odbore Výrobné technológie doc. Ing. Peter Monka, PhD.
  013TUKE-4/2014 Rozvoj profesijných kompetencií a počítačových zručností pedagógov i študentov so zreteľom na pokročilé techniky navrhovania technických zariadení a simulácie ich správania sa vo výrobnom procese doc. Ing. Katarína Monková, PhD.
  078TUKE-4/2014 Zavádzanie systému inovačných vzdelávacích metód v oblasti počítačovej podpory výrobných technológií s implementáciou progresívnych vizualizačných metód Ing. Miroslav Janák, PhD.
  027TUKE-4/2014 Inovácia laboratória pre modelovania a hodnotenie prevádzky výrobných procesov so zameraním na výrobu komponentov pre automobilový priemysel. doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
Aplikovaný výskum APVV-15-0602Prediktívny systém monitorovania a vyhodnocovania účinnosti výroby a dodávky tepla s využitím techník výpočtovej inteligencie doc. Ing. Piteľ Ján, PhD.
  APVV-15-0700Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS prof. Ing. Zajac Jozef, CSc.
  APVV-15-0696Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti doc. Ing. Hatala Michal, PhD.
  APVV-0207-12Monitorovanie interakcie hydroabrazívneho prúdu pomocou vibrácií a akustickej emisie doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.
Medzinárodné projekty H2020-MSCA-ITN-2015Názov podaného projektu: Sieť transferu metodologických poznatkov do doktorandského štúdia  Akronym: TIMKENet, ID návrhu: 676440 Hlavný riešiteľ: FVT TUKE, koordinátor prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 
  H2020-FoF-2015Názov podaného projektu: Skvalitňovanie výroby pomocou simultánne prebiehajúcej simulácie a riadenia
Akronym: TIMKENet, ID návrhu: 680457
Hlavný riešiteľ: The Birmingham University
Spoluriešiteľ: FVT TUKE, koordinátor prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
  H2020-MSCA-RISE-2014Názov podaného projektu: Strengthening of expertise and innovation for smart driving and technological modules in robotics for cross-sectoral application. Spoluriešiteľ: FVT TUKE, doc. Ing. Anton Panda, PhD., prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
  3sCE411P1 CluStrat – Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes (this project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF – European regional development fund)
Program: Central Europe
Oblasť: Zelená ekonomika a udržateľný rozvoj
Téma: Nové materiály, pilotný projekt č.2
Vedúci projektového tímu: prof. Ing. Vladimír Čop, DrSc.
Spoluriešiteľ FVT TUKE: doc. Ing. Anton Panda, PhD.
 
Štrukturálne fondy EÚ ITMS 26220220103 Výskum a vývoj inteligentných nekonvenčných aktuátorov na báze umelých svalov doc. Ing. Ján Piteľ, PhD.
  ITMS 25110320008 Výskum a vývoj novej rady ložiskových reduktorov pre nízkomomentové a presné aktuátory a pohony mobilných a manipulačných platforiem. Vedúci projektu za spoločnosť Spinea: prof. Ing. Vladimír Čop, DrSc.
Spoluriešiteľ za FVT: doc. Ing. Anton Panda, PhD.
  ITMS 26110230070 Balík pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE. Operačný program Vzdelávanie (agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ)
Aktivity: Vytvorenie vnútorného modelu zabezpečovania kvality na TUKE
Vedúci projektového tímu: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Spoluriešiteľ FVT: doc. Ing. Anton Panda, PhD.
  3sCE411P1 CluStrat – Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes (this project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF – European regional development fund)
Program: Central Europe
Oblasť: Zelená ekonomika a udržateľný rozvoj
Téma: Nové materiály, pilotný projekt č.2
Vedúci projektového tímu: prof. Ing. Vladimír Čop, DrSc.
Spoluriešiteľ FVT: doc. Ing. Anton Panda, PhD.
  ITMS 26220220125 Výskum a implementácia experimentálnych simulačných metód pre optimalizáciu procesov na technologických pracoviskách Ing. Marek Kočiško, PhD.