SK | EN
Deň otvorených dverí ŠTUDUJ PRE PRAX

Grant tasks and projects

Grant tasks and projects
Grants VEGA 1/0419/16  Skúmanie zložitosti a priepustnosti výrobných systémov s využitím nástrojov axiomatického dizajnu a teórie entropie prof. Ing. Modrák Vladimír, CSc.
  1/0822/16  Výskum inteligentného manipulačného zariadenia na báze pneumatických umelých svalov s troma stupňami voľnosti doc. Ing. Piteľ Ján, PhD.
  1/0041/16  Výskum vplyvu konštrukčných úprav vtokového systému tlakovej lejacej formy na kvalitu odliatkov doc. Ing. Gašpár Štefan, PhD.
  1/0492/16  Výskum možností eliminácie deformácií tenkostenných súčiastok s využitím vysokorýchlostného obrábania prof. Ing. Zajac Jozef, CSc.
  1/0338/15  Research of effective combinations of energy sources on the basis of renewable energies Leader : Assoc. prof. Ing. Miroslav Rimár, PhD.
  1/0619/15Mathematical and statistical modeling of the observed dependence of durability of selected cutting materials Leader: Assoc. prof. Ing. Peter Michalik, PhD.
  1/0614/15 Research and strategies optimization of additive production of complex shaped parts with respect to their mechanical properties, microstructure, surface quality and dimensional accuracy in order to increase competitiveness of Slovak companies Leader : Assoc. prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
  1/0381/15 Study into the effects of selected technological parameters of pressure die casting to the strengt and utility properties die casts on the basis Al-Si of alloys. Leader : Assoc. prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
  1/0738/14 The Study of Corrosion Resistance of Coated Steel Sheets for Use in Automotive Industry Leader: RNDr. Erika Fechová, PhD.
  1/0409/13 Mathematical modelling of microgeometry surface relation on consequential qualitatively parameters part produced with cutting machining. Leader: Assoc. prof. Ing. Anton Panda, PhD.
  1/0904/13 Research and Optimization of Kinematic and Dynamic Characteristics of Manufacturing Technology Components for Power Transfer. Leader : prof. Ing. Slavko Pavlenko, CSc.
  1/0881/13 Research of Algorithms and Methods for Predictive Control of Biomass Combustion Processes Leader : Assoc. prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
Grants KEGA 026TUKE-4/2016 Implementácia moderných informačno-komunikačných technológií do výučby prírodovedných a technických predmetov na fakultách technického zamerania PaedDr. Alena Vagaská, PhD.
  080TUKE-4/2015 Centre of education and popularization of technology. Leader : prof. Ing. Slavko Pavlenko, CSc.
  042TUKE-4/2015 Implementation of knowledge in the areas of innovation technologies in the modernization process of technologically oriented courses in study field manufacturing technology Leader : prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
  078TUKE-4/2015 Adaptation of Enterprise Information System in Mass Customization Environment for the Purpose of Interactive Learning in Study Programme Manufacturing Management Leader : prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
  087TUKE-4/2015 Content integration of knowledge and practically oriented skills in the study field of Manufacturing Technology Leader : Assoc. prof . Ing. Peter Monka, PhD.
  013TUKE-4/2014 Development of professional and computer skills of teachers and students with regard to advanced techniques of technical systems design and simulation of their behaviour in the manufacturing process Leader : Assoc. prof . Ing. Katarína Monková, PhD.
  078TUKE-4/2014 Establishing of System of Innovative Educational Methods in Area of Manufacturing Technologies with Implementation of Progressive Visualization Methods Leader : Ing. Miroslav Janák, PhD.
  027TUKE-4/2014 Innovation lab for modeling and evaluation of the operation of manufacturing processes aimed at the production of components for the automotive industry. Leader : Assoc. prof. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.
Aplikovaný výskum APVV-15-0602Prediktívny systém monitorovania a vyhodnocovania účinnosti výroby a dodávky tepla s využitím techník výpočtovej inteligencie doc. Ing. Piteľ Ján, PhD.
  APVV-15-0700Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS prof. Ing. Zajac Jozef, CSc.
  APVV-15-0696Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti doc. Ing. Hatala Michal, PhD.
  APVV-0207-12Monitorovanie interakcie hydroabrazívneho prúdu pomocou vibrácií a akustickej emisie doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.
Medzinárodné projekty H2020-MSCA-ITN-2015Názov podaného projektu: Sieť transferu metodologických poznatkov do doktorandského štúdia  Akronym: TIMKENet, ID návrhu: 676440 Hlavný riešiteľ: FVT TUKE, koordinátor prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
 
  H2020-FoF-2015Názov podaného projektu: Skvalitňovanie výroby pomocou simultánne prebiehajúcej simulácie a riadenia
Akronym: TIMKENet, ID návrhu: 680457
Hlavný riešiteľ: The Birmingham University
Spoluriešiteľ: FVT TUKE, koordinátor prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
  H2020-MSCA-RISE-2014Názov podaného projektu: Strengthening of expertise and innovation for smart driving and technological modules in robotics for cross-sectoral application. Spoluriešiteľ: FVT TUKE, doc. Ing. Anton Panda, PhD., prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.
  3sCE411P1 CluStrat – Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes (this project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF – European regional development fund)
Program: Central Europe
Oblasť: Zelená ekonomika a udržateľný rozvoj
Téma: Nové materiály, pilotný projekt č.2
Vedúci projektového tímu: prof. Ing. Vladimír Čop, DrSc.
Spoluriešiteľ FVT TUKE: doc. Ing. Anton Panda, PhD.
 
Štrukturálne fondy EÚ ITMS 26220220103 Výskum a vývoj inteligentných nekonvenčných aktuátorov na báze umelých svalov doc. Ing. Ján Piteľ, PhD.
  ITMS 25110320008 Výskum a vývoj novej rady ložiskových reduktorov pre nízkomomentové a presné aktuátory a pohony mobilných a manipulačných platforiem. Vedúci projektu za spoločnosť Spinea: prof. Ing. Vladimír Čop, DrSc.
Spoluriešiteľ za FVT: doc. Ing. Anton Panda, PhD.
  ITMS 26110230070 Balík pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE. Operačný program Vzdelávanie (agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ)
Aktivity: Vytvorenie vnútorného modelu zabezpečovania kvality na TUKE
Vedúci projektového tímu: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Spoluriešiteľ FVT: doc. Ing. Anton Panda, PhD.
  3sCE411P1 CluStrat – Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes (this project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF – European regional development fund)
Program: Central Europe
Oblasť: Zelená ekonomika a udržateľný rozvoj
Téma: Nové materiály, pilotný projekt č.2
Vedúci projektového tímu: prof. Ing. Vladimír Čop, DrSc.
Spoluriešiteľ FVT: doc. Ing. Anton Panda, PhD.
  ITMS 26220220125 Výskum a implementácia experimentálnych simulačných metód pre optimalizáciu procesov na technologických pracoviskách Ing. Marek Kočiško, PhD.