FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ
SO SÍDLOM V PREŠOVE

#využisvojPOTENCIÁL

Podaj si online prihlášku

Perspektívne
programy

Všetky naše programy sa neustále vyvíjajú v úzkej spolupráci s odvetvím, na ktoré ťa pripravujú. Preto budeš mať vysokú mieru uplatnenia sa ako absolvent.

Región,
ktorý má čo ponúknuť

Poskytuje pestrý priestor pre využitie tvojho voľného času mimo študentských povinností. Nesklame ťa kultúra, šport, príroda či rôzne poskytované služby.

Moderné
prostredie

Fakulta sa môže pochváliť neustálou modernizáciou priestorov, vybavenia budov, učební a samotnej techniky. Kontinuálny vývoj poskytuje okamžitá reakcia na najnovšie trendy a inovácie.


Dôležité termíny

Neváhaj a pošli si svoju prihlášku ešte dnes! Uchádzači o štúdium na FVT TUKE už nemajú povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej podobe poštou. Prihlášku je potrebné vyplniť v elektronickej forme použitím akademického informačného systému TUKE (IS MAIS).

Všetky prílohy je možné nahrať vo formáte .pdf do IS MAIS (životopis, vysvedčenia, maturitné vysvedčenie, doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania a ďalšie prílohy podľa požiadaviek fakulty).

Nevieš ako na to? Nemaj obavy, návod krok po kroku nájdeš kliknutím na tomto odkaze.

 

Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň je
31.3.2024

Termín podania prihlášky na inžiniersky stupeň je
28.6.2024

 

Ak ti nie je niečo jasné, sme tu pre teba a radi ti poradíme na týchto telefónnych číslach

+421 908 498 131

+421 908 498 235

alebo nám môžeš napísať email na

studijne.fvt@tuke.sk

Moderné technológie a odbornosť poskytujú najvyššiu úroveň vzdelania

Nasmeruj svoje kroky k úspešnej budúcnosti a vytvor si tak vlastnú cestu objavovania.
Všetky naše programy sa neustále vyvíjajú v úzkej spolupráci s odvetvím, na ktoré ťa pripravujú.

Vybrať si môžeš z týchto programov:

SMART TECHNOLÓGIE V PRIEMYSLE

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

TECHNOLÓGIE AUTOMOBILOVEJ VÝROBY

PRIEMYSELNÝ MANAŽMENT

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Študuj na fakulte, o ktorej je známe vzdelávanie inovatívnym prístupom, ktorý sa zameriava predovšetkým na budovanie kritického, analytického a systémového myslenia. Navyše sa zameriava na podporu schopností spolupracovať s ostatnými v tímoch - zručnosti, ktoré sú dôležité pre trh práce.

Na našej fakulte nebudeš pracovať len v teoretickej rovine! Mentoring špičkových profesorov ti umožní podielať sa a byť tak súčasťou reálnych projektov v spolupráci s podnikmi a organizáciami v daných odboroch. U nás predsa študuješ s praxou! Pri výučbe berie fakulta za samozrejmosť pozorne sledovať a reagovať na najnovšie poznatky a výskum v oblasti programu. Určite ťa poteší aj moderné prostredie prispôsobené potrebám mladej generácie. Neodmysliteľnou súčasťou vzdelávania je najnovšie technologické vybavenie. Fakulta víta a rozvíja kreativitu a proaktivitu svojich študentov aj prostredníctvom podpory najnovšieho technického vybavenia.

Prijímanie na fakultu prebieha bez prijímacích skúšok a svoju prihlášku si môžeš zaslať do konca marca.

Nezmeškaj termín a #VYUŽISVOJPOTENCIÁL !

Bakalárske
štúdium

Bakalárske študijné programy sa zameriavajú na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Uskutočňuju sa v študijnom odbore Strojárstvo. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Inžinierske
štúdium

Inžinierske študijné programy sa zameriavajú na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania. Uskutočňuju sa v študijnom odbore Strojárstvo. Absolventi inžinierskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Doktorandské
štúdium

Doktorandské štúdium je určené pre absolventov inžinierskeho štúdia. Uskutočňuje sa v dennej forme (dĺžka štúdia 3 roky) a v externej forme (dĺžka štúdia 4 rokov) v študijnom odbore Strojárstvo. Je ukončené vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „philosophiae doctor” (v skratke PhD.).