SK | EN
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

Členstvo vo výboroch, vedeckých a odborných orgánoch

Veda a výskum » Členstvo vo výboroch, vedeckých a odborných orgánoch
Členstvo vo významných komisiách

 

prof. Ing. Slavko Pavlenko, CSc. Člen komisie MŠ SR KEGA
prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. Člen komisie MŠ SR VEGA
doc. Ing. Jozef Haľko, PhD. Člen komisie Slovenského ústavu technickej normalizácie (SUTN)- komisia č. TK73
doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD. Člen Českej společnosti chemického inžinírstvi Praha
prof.Ing. Jozef Jurko, PhD. Člen Polskiej Akademii Nauk na Politechnike Poznaňskej
Člen medzinárodnej organizácie Ewropejskie Towarzystwo Ekologiczne so sídlom v Gorzowe Wlkp., Poľsko
prof. Ing. Anton Panda, PhD. Člen American Society of Mechanical Engineers, Fairfield, USA
Člen Poľskej akadémie vied

 

Členstvo vo vedeckých radách
prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. Člen vedeckej rady TUKE
Člen vedeckej rady MTF STU BA
Člen vedeckej rady SjF ZU Zilina
Člen vedeckej rady WZaKV TU Kielce (Poľsko).
doc. Ing. Michal Hatala, PhD. Člen vedeckej rady Fakulty Strojní, VŠB TU Ostrava (Česká republika)
doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD. Člen vedeckej rady TF SPU Nitra

 

 
Členstvo v redakčných radach

 

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc. Člen redakčnej rady časopisu Journal of Cases on Information Technology (JCIT) (USA)  ISSN: 1548-7717, EISSN: 1548-7725
Člen redakčnej rady časopisu Information and Communication Technologies for the Advanced Enterprise (Portugalsko) ISSN:  1647-1407
Člen redakčnej rady časopisu International Journal of E-Adoption (IJEA)  (USA) ISSN: 1937-9633, EISSN: 1937-9641
Člen redakčnej rady časopisu International Journal for Quality Research (Srbsko) ISSN  1800 - 6450 e-ISSN  1800 - 7473 (Online)
Člen redakčnej rady časopisu Polish Journal of Management Studies, Published by Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, Poland.
Člen redakčnej rady časopisu Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, Published by University of Pardubice, Czech Republic
Člen redakčnej rady časopisu Gospodarka Materiałowa i Logistyka, published by the Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Warsaw, Poland
Člen redakčnej rady časopisu Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Published by Czestochowa University of Technology Poland
prof. Ing. Slavko Pavlenko, CSc. Člen redakčnej rady časopisu Acta technologica agriculturae ISSN 1338-5267 (Slovenská republika)
doc. Ing. Sergej Hloch, PhD. Člen redakčnej rady  časopisu Mediast - Strojárstvo/Strojírenství (Slovenská republika)
Člen redakčnej rady  časopisu Bentham open - The Open Industrial & Manufacturing Engineering Journal ISSN: 1874-1525
Šéfredaktor  časopisu  - Journal of Manufacturing and Industrial Engineering ISSN 1335-7972 (Print), ISSN 1339-2972 (Online) (Slovenská republika)
Člen redakčnej rady  časopisu Journal of Naval Science and Engineering ISSN:1304-2025 (Turecko)
Člen redakčnej rady  časopisu Bowen publishing - Journal of Mechanical Engineering and Technology (USA)
Člen redakčnej rady  časopisu Tehnički vjesnik / Technical Gazette ISSN 1330-3651 (Print) ISSN 1848-6339 (Online) (Chorvátsko)
doc. Ing. Jozef Jurko, PhD. Člen redakčnej rady a recenzent vedecko technického časopisu, Obróbka Metalu, Publisher: AWART Innowroclaw, UTP Byzdgosc, Poľsko
Člen redakčnej rady redakčnej rady, a recenzent časopisu, STUDIA i MATERIALY, Publisher: IBEN Gorzow Wlkp.
Člen redakčnej rady redakčnej rady vedeckého-technického časopisu OMD- Obrabotka Materialov Davleniem, STANKIN Moskva, Rusko
doc. Ing. Peter Monka, PhD. Člen redakčnej rady  časopisu - Journal of Engineering and Technology ISSN 1338-2330 (Slovenská republika)
Člen redakčnej rady časopisu - internet Journal of Engineering and Technology for Young Scientists ISSN 1338-2365 (Slovenská republika)
doc. Ing. Katarína Monková, PhD. Člen redakčnej rady  časopisu, šéfredaktorka časopisu - Journal of Engineering and Technology ISSN 1338-2365 (Slovenská republika)
Člen redakčnej rady časopisu, šéfredaktorka časopisov - internet Journal of Engineering and Technology for Young Scientists ISSN 1338-2365 (Slovenská republika)
Člen redakčnej rady časopisu Časopis American Journal of Educational Research, ISSN 2327-6126
doc. Ing. Miroslav Rimár, CSc. Člen redakčnej rady Acta Universitatis Pontica Euxinus
RNDr. Tibor Krenický, PhD. Člen redakčnej rady časopisu Applied Mechanics and Materials-RNDr.
Člen redakčnej rady  časopisu Applied Mechanics and Materials Annals of FEH – Journal of Engineering ISSN 1584 2665
Člen redakčnej rady  časopisu Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering ISSN - 2067 3809
PhDr. Marta Gluchmanová, PhD. Členka redakčnej rady časopisu Studia-spoleczne ISSN 2081-0008 (PL)
Členka redakčnej rady časopisu Zarządzanie. Teoria i Praktyka  ISSN 2081-1586 (PL)
Členka redakčnej rady časopisu Nauka Gospodarka Społeczeństwo ISSN 2082-6117 (PL)
Členka redakčnej rady časopisu Studia Prawnicze i Administracyjne ISSN 2081-8025 (PL)
prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. Člen redakčnej rady časopisu Journal of Engineering Sciences J.E.S.  ISSN 2312-2498 (Ukraine)
prof. Ing. Anton Panda, PhD. Člen redakčnej rady a editor časopisu Studia i Materialy (Poľsko), ISSN 0860-7761
Člen redakčnej rady časopisu Journal of Engineering and Technology, ISSN 1338-2330
Člen redakčnej rady časopisu Internet Journal of Engineering and Technology for Young Scientists, ISSN 1338-2365
Editor časopisu Key Engineering Materials, Švajčiarsko, ISSN 1013-9826
RNDr. Iveta Pandová, PhD. Člen redakčnej rady časopisu Studia i Materialy (Poľsko), ISSN 0860-7761