SK | EN
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

Štipendiá

Študenti » Štipendiá
Motivačné štipendiá
Motivačné štipendiá sú udeľované za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy z prostriedkov štátneho rozpočtu a štipendijného fondu TUKE. Motivačné štipendium je možné priznať študentovi TUKE za:
a) vynikajúce plnenie študijných povinností, t.j. za vynikajúci prospech,
b) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia,
c) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu alebo vývoja,
d) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v umeleckej alebo športovej činnosti.
Viac informácií o udeľovaní motivačných štipendií na stránke TU v Košiciach.

Žiadosť o zaslanie štipendia na účet (.doc)


„Odborové“ motivačné štipendiá
„Odborové“ motivačné štipendium je určené univerzitám, ktoré pre prax pripravujú odborníkov aktuálne i perspektívne potrebných pre národné hospodárstvo, ktorých je na trhu práce nedostatok a ktorí majú najväčšie šance nájsť si uplatnenie po ukončení vysokoškolského štúdia. Štipendium sa priznáva 15 percentám študentov študijných programov 1. a 2. stupňa v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch  (v súlade s ustanoveniami ods. 64 metodiky). Na Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove študuje 100% študentov v preferovaných (vybraných) študijných odboroch.
Viac informácií o udeľovaní motivačných „odborových“ štipendií na stránke TU v Košiciach.

Žiadosť o zaslanie štipendia na účet (.doc)


Sociálne štipendiá
Sociálne štipendium sa študentom TUKE priznáva z dotácie zo štátneho rozpočtu určenej na tento účel v súlade s vyhláškami MŠ SR č. 102/2006 Z.z., č. 227/2012 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov a zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Sociálne štipendium je určené študentom dennej formy štúdia študijných programov prvých dvoch stupňov a študijných programov podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike.
 Podmienky určuje ministerstvo školstva a sú rovnaké na všetkých VŠ. Výška sociálneho štipendia závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sú posudzovaní spoločne so študentom. Posudzuje sa vždy aktuálna situácia v čase podania žiadosti. Ak je štipendium priznané, vypláca sa v mesačných čiastkach od mesiaca v ktorom bola žiadosť podaná. Spätné vyplatenie štipendia nie je možné.
Podrobnejšie informácie ohľadom sociálnych štipendií nájdete tu.

Základné informácie o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl  .pdf