SK | EN
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

Mobility a stáže

Študenti » Mobility a stáže

Zahraničné mobility študentov FVT

SSIS Súčasné vysokoškolské štúdium ponúka rozličné možnosti študijných štipendijných pobytov na Univerzitách a vysokých školách celého sveta. Jednotlivé mobilitné programy sú ponúkané v rámci rôznych medzinárodných a národných kancelárií a agentúr. Dĺžka mobility študenta podlieha podmienkam medzinárodného programu alebo štipendijnej schémy a trvá maximálne jeden akademický rok. Podrobnejšie informácie o všetkých možnostiach mobilít na zahraničné univerzity nájdete na http://www.saia.sk/sk/
Študenti majú možnosť študovať na zahraničnej univerzite v rámci programov uverejnených na stránke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu - SAAIC.

Medzinárodné programy alebo štipendijné schémy v rámci ktorých môže študent absolvovať zahraničnú výmennú mobilitu na FVT:
 

 • CEEPUS
 • ERASMUS+
 • Národný štipendijný program Slovenskej republiky
 
 

CEEPUS

CEEPUS je výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdia. V súčasnosti sa ho aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a  Hercegovina,  Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Od akademického roku 2009/2010 je do programu zapojená aj Univerzita v Prištine v Kosove, od akademického roku 2011/2012 do programu pristúpilo aj Moldavsko.

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá sa začal realizovať na základe Dohody o programe CEEPUS, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 1994. Slovensko patrí k zakladajúcim členom programu. Členské krajiny programu 25. marca 2010 podpísali novú dohodu o pokračovaní programu CEEPUS III, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája 2011 na ďalšie programovacie obdobie 7 rokov. Viac informácie o programe CEEPUS nájdete na http://ceepus.saia.sk/sk/.

Zoznam schválených sietí v rámci FVT
 

 1. CIII-BG-0703-02-1314 - Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology
10 štátov, 19 škôl
 
 1. CIII-RO-0058-06-1314 - Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering
10 štátov, 17 škôl
 
 1. CIII-RO-0202-07-1314 - Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region
11 štátov, 24 škôl
 
 1. CIII-PL-0033-09-1314 - Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study
10 štátov, 21 škôl
 
 1. CIII-SK-0030-09-1314 - From preparation to development, implementation and utilisation of joint programs in study area of production engineering – Contribution to higher flexibility, ability and mobility of students in the Central and East European region
11 štátov, 18 škôl
 
 1. CIII-PL-0007-09-1314 Novel methods of manufacturing and measurement of machine parts
9 štátov, 15 škôl
 
 1. CIII-PL-0701-02-1314 - Engineering as Communication Language in Europe
13 štátov, 26 škôl
 
 1. CIII-CZ-0201-06-1314- Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies

8 štátov, 16 škôl
 


 

 ERASMUS +

Európsky parlament schválil nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu pod názvom Erasmus+, ktorý sa realizuje v rokoch 2014-2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Program Erasmus+ vychádza z výsledkov vyše dvadsaťpäťročnej tradície európskych programov v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktoré mali vnútroeurópsky rozmer, a tiež rozmer medzinárodnej spolupráce. Erasmus+ je výsledkom začlenenia týchto európskych programov, ktoré realizovala Komisia v období rokov 2007 až 2013: program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program Mládež v akcii, program Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, programy spolupráce s industrializovanými krajinami v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Cieľom programu Erasmus+ je ísť nad rámec týchto programov prostredníctvom podpory synergií a výmeny skúseností medzi jednotlivými oblasťami vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, odstránením umelých prekážok, ktoré existujú medzi jednotlivými akciami a projektovými formátmi, podporou nových nápadov, získaním nových subjektov zo sféry práce a občianskej spoločnosti a podporou nových foriem spolupráce. Erasmus+ sa má stať účinnejším nástrojom na riešenie skutočných potrieb z hľadiska rozvoja ľudského a sociálneho kapitálu v Európe i mimo nej.

V oblasti vysokoškolského vzdelávania Erasmus+ podporuje tieto hlavné akcie, ktorých cieľom je spolupráca s partnerskými krajinami:
 

 • medzinárodná mobilita kreditov jednotlivcov a spoločné magisterské štúdiá Erasmus Mundus (v rámci kľúčovej akcie 1) podporujúce mobilitu študentov a zamestnancov do partnerských krajín a z partnerských krajín,
 • projekty zamerané na budovanie kapacít v rámci vysokoškolského vzdelávania (v rámci kľúčovej akcie 2) podporujúce spoluprácu a partnerstvá, ktoré ovplyvnia modernizáciu a internacionalizáciu systémov a inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách, s osobitným dôrazom na partnerské krajiny susediace s EÚ,
 • podpora politického dialógu (v rámci kľúčovej akcie 3) prostredníctvom siete odborníkov na reformu vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách susediacich s EÚ, medzinárodného združenia absolventov, politického dialógu s partnerskými krajinami, a tiež prostredníctvom podujatí zameraných na medzinárodnú príťažlivosť a propagáciu,

aktivity Jean Monnets  cieľom podnietiť výučbu, výskum a reflexiu v oblasti štúdia o Európskej únii na celom svete.

Podrobnejšie informácie nájdete na  http://www.erasmusplus.sk/, http://web.tuke.sk/erasmus/ alebo na informačnom dni ERASMUS. Tento Informačný deň ERASMUS organizačne zabezpečuje TU v Košiciach. Termín a miesto konania je uvedené na stránke www.tuke.sk

 


 

NŠP Národný štipejdijný program Slovenskej republiky


Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. Podrobnejšie informácie nájdete na http://www.stipendia.sk/sk/.

Kompletne informácie o možnostiach študentských mobilít v rámci TU v Košiciach nájdete tu