SK | EN
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

Kontakt

Kontakt
 
 
Fakulta výrobných technológií
Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove

Bayerova 1, 080 01 Prešov


telefón:
051 7723012, 055 602 6452

študijné oddelenie:
tel.: 055 602 6384, 055 602 6389

email:
studijne.fvt@tuke.sk

bankové spojenie:
ŠPSR Bratislava, číslo účtu: 7000151468/8180
 
Ústav progresívnych technológií
Katedra automobilových a výrobných technológií
Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Ústav výrobnej a procesnej techniky
Katedra navrhovania a monitorovania technických systémov
Katedra procesnej techniky
Ústav riadenia výroby
Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky
Katedra prírodných a humanitných vied
Dekanát
Dekanatné pracoviská


32 + 9 =