SK | EN
Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí

História

História

História Fakulty výrobných technológii
 

Fakulta výrobných technológií je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach,  jednej z popredných vysokoškolských inštitúcií v Slovenskej republike.
Na základe odporúčania expertov OECD a výzvy Ministerstva školstva SR zriadila Technická univerzita v Košiciach 9. júla 1992 novú fakultu, situovanú v Prešove s názvom Fakulta odborných štúdií. Uznesenie nadobudlo účinnosť 1.septembra 1992. Experimentálna fakulta mala byť podľa predstavy MŠ SR súčasťou siete neuniverzitných vysokých škôl s odborným vysokoškolským štúdiom, orientovaným na prax, podľa vzoru nemeckých Fachhochschűlen, alebo prvej vysokej technickej školy na svete Banskej Akadémie v Banskej Štiavnici.
Za prvého dekana fakulty bol 1.1.1993 vymenovaný prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc. Fakulta začala svoju činnosť v školskom roku 1992/93 so 71. študentmi v jednom študijnom odbore „Všeobecné strojárstvo“. Podstatnou charakteristikou štúdia bolo, že po získaní základných teoretických vedomostí boli študenti umiestnení štvrtý semester vo výrobných podnikoch regiónu na riadenej výrobnej praxi. Počas nej riešili konkrétne úlohy pre podnik, pedagogicky ich riadili pracovníci podniku a garanti z fakulty. Za vyriešené úlohy získali zápočet z fakulty a vo viacerých prípadoch boli aj finančne odmenení z podniku. O štúdium bol veľký záujem, o čom svedčia počty prijímaných študentov v ďalších školských rokoch. Rovnako nebol problém s umiestnením takýchto absolventov v praxi.
Vzhľadom na skutočnosť, že Národná rada SR nestačila schváliť novelu vysokoškolského zákona, ktorá mala obsahovať aj diverzifikáciu vysokých škôl na univerzity a odborné vysoké školy, rektor TU v Košiciach prof. Ing. Karol Flórián, DrSc. podal Akademickému senátu TU v Košiciach návrh na zrušenie Fakulty odborných štúdií. Na návrh reagovali protesty študentov, orgány štátnej správy a samosprávy, niektorí poslanci NR SR, aj ministerky školstva, ktorá navrhovala nasledovné riešenie fakulty.

Akademický senát TU v Košiciach zobral do úvahy tieto skutočnosti a návrh rektora na zrušenie Fakulty odborných štúdií neschválil. Naopak, na ďalšom zasadnutí 15. apríla 1996 schválil transformáciu fakulty na plnohodnotnú fakultu s 5-ročným inžinierskym štúdiom a novým názvom: Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove.
3. apríla 1997 zasadala Akreditačná komisia vlády SR a prijala kladné stanovisko k akreditácii Fakulty výrobných technológií na inžinierske 5-ročné štúdium. Vzápätí 20.5. 1997 ministerka školstva priznala fakulte právo konať štátne skúšky v študijnom odbore inžinierskeho štúdia a to v odbore Výrobné inžinierstvo. 18. 7. 1997 sa uskutočnila prvá promócia absolventov Fakulty výrobných technológií. Vznikol nový študijný odbor: Výrobné technológie.

Fakulta pod súčasným názvom poskytuje vysokoškolské štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania v dennej aj externej forme. Fakultu tvorí 8 katedier a 3 ústavy.
FVT má k dispozícii dve hlavné budovy v ktorých prebieha výučba a disponuje dvomi študentskými domovmi s jedálňou.
Bayerova 1, Prešov – hlavná budova školy v ktorej sídli: vedenie fakulty, študijné oddelenie, 1 ústav, 3 katedry, aula, posluchárne, učebne a laboratóriá, knižnica FVT a UVT

  • Štúrova 31, Prešov – budova školy v ktorej sídli: 2 ústavy, 5 katedier, multifunkčná veľkokapacitná aula, posluchárne, učebne a laboratóriá, telocvičňa, posilňovňa a sauna
  • Budovateľská 13, 31- Študentské domovy a jedálne.

 

Vo všetkých objektoch FVT je zabezpečený bezplatný prístup na internet pomocou wifi a objekty sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti.