Na katedre je vybudovaný ucelený systém výučby humanitných a spoločensko-vedných disciplín a cudzích jazykov.
Filozofia techniky, Priemyselná psychológia
Technika štúdia a rétorika
Priemyselná a inžinierska etika
Základy práva a BOZP, Ekológia a ochrana životného prostredia.

Od roku 2013 KHV rozvíja aj rovinu environmentálneho manažérstva, ekológie a ochrany životného prostredia a BOZP. Nadväzne na to súčasťou študijných programov sú aj predmety ako Technológie nakladania s odpadmi, Povrchové úpravy materiálov, Priemyslové riziká, Environmentálny monitoring a ďalšie.
Výučba cudzieho jazyka sa realizuje prostredníctvom implementácie Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky (anglický, nemecký, ruský). Hlavný dôraz pri výučbe cudzích jazykov je kladený na aplikáciu vo vzťahu k technickej a priemyselnej praxi - Cudzí jazyk v technickej praxi.
Súčasťou pedagogického procesu je aj zabezpečovanie predmetu Športová aktivita ako povinného predmetu v rozsahu 0/2 v 2.ročníku a 3. Ročníku bc. K dispozícii je novo zrekonštruovaná telocvičňa, v ktorej je možné hrať sálový futbal, florball, basketbal a volejbal. Zrekonštruovaná je aj POSILŇOVŇA A STOLNOTENISOVÁ MIESTNOSŤ.